In 1996 werd na een grote onderhoudsbeurt liet nieuwe driekleuren camouflage schema aange bracht. waarbij het toestel tevens werd voorzien van keflar bepanzering en VN/ALË-40 flare dispensers. De oorspronkelijke tvpe aanduiding Bö-105Cli werd daardoor Bö-105CBS-4. In 1996 vloog de 15-31 tol hel einde van dat jaar voor IFOR hij liet heli-detachement in Bosnië. Vanaf augustus 109/ heeft het toestel wederom een aantal weken in Bosnië gevlogen, nu met SFÖR-titels voor ondersteuning bij de gemeenteraadsverkiezingen aldaar. De laatste uitzending was naar Kosovo, van september 1999 tol januari 2000 vloog de B-37 met KFOK-lilels. Helaas is het toestel niet op eigen kracht terug kunnen komen, omdat hel eind 1999 boven Bosnië tegen een hoogspanningskabel was gevlogen. Daar in de laatste defensienota het aantal Bölkows werd teruggebracht, was het niet meer econo misch verantwoord de 15-37 weer vliegwaarrlig Ie maken. Met loeslel is daarna als sleutelkisl naar Woensdrecht gegaan. NAAR EEN NIEUWE "NIEUWSBRIEF" Doorliet bestuur van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum is besloten, dal na een periode van 14 jaar. de huidige vormgeving van de Nieuwsbrief aan verandering toe is. De volgende Nieuwsbrief zal dan ook in een nieuw jasje worden gestoken en ook de lay-out zal aan trekkelijker worden gemaakt. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van vaste rubrieken en de aandacht voor ons eigen museum zal meer op de voorgrond treden. Daarnaast blijven we zo veel mogelijk artikelen publiceren met een historische achtergrond ol per soonlijke ervaringen uit het verleden. Al vanaf het eerste nummer van de Nieuwsbrief in 1982 heel deze publicatie "Nieuwsbrief'! liet uiterlijk van een nieuwsbrief is reeds lang verlaten en daarom is dit het juiste moment de N ieuwsbrief een eigen naam te gev en. Hierbij denken wij aan een naam waaruit de luchtvaart en de historie spreekt. Wij roepen u dan ook op een suggestie te doen. hoe de Nieuwsbrief kan gaan heten. Gaarne zien wij uw voorstellen voor een nieuwe naam op korte termijn (voor 1 juni a.s.) tegemoet, rechtstreeks naar het adres van uw redacteur, De Beaufortweg 15. 371 I BW Austerlitz. lel. 0343 - 491657. E-mail: Haus.Berfelo@icu.nl Iluns Berfelo 11 Hans Bcrfclo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 11