24 Nt Concept USNavy: katapult op achterdek Met eerste Britse systeem om een vliegtuig vanaf een platform te laten starten, zonder dat liet meer aan boord kon komen, werd in de Tweede Wereldoorlog op 'moderne" wijze toege past op koopvaardijschepen voorzien van een katapult (z.g. Catapult Armed Merchantship). Daarmee werd een Hurricane jager gelanceerd ter bescherming van konvooien tegen Duitse Condors. Na afloop van de opdracht betekende dal naar een basis te land gaan. of in zee landen, of liefst bij liet konvooi de Hurricane met een parachu te verlaten. V liegtuigen gingen zo per sé verlo ren en vaak was dal ook met de vlieger bet geval. Dat systeem werd dan ook snel verlaten, toen de escorlcarrier met jachtvliegtuigen aan boord konvooien ging begeleiden. Hel drijvervliegtuig aan boord was een interes sante stap in de ontwikkeling van hel vliegtuig, een slap die bewondering afdwingt van allen die eraan hebben deelgenomen. Niet mag worden vergeten dat de eerste vliegtuigen niet meer wogen dan 750 lot 800 kg. doch dat zij steeds gro ter. sneller en zwaarder werden, hetgeen aanpas singen van het schip vroeg. (Kingfisher ca 3 Ion max, Curtiss Seahawk 4 ton max, Paid. 4.5 ton max. Toch bleef de effectiviteit daarbij ten achter. De Japanse Marine bleef bij de ontwikkelingen niet achter. Acties en cijfers tonen hel tegendeel. Een aparte verhandeling vraagt om het drijver vliegtuig aan boord van onderzeeboten, waarvan operationeel weinig is terechtgekomen en hel feitelijk bij experimenten bleef. Pete van Mitsubishi Paul van Aichi, leek veel op Jake, verkenner

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 24