"CHECK THE HORIZON" Presentatie (Q Vrijdagmiddag 22 juni j.l. waren velen uit de luchtmachttop en andere genodigden present in het MLM om een boekwerk van VA kg. ten doop te houden. Door de Sectie Luchtmacht Historie werd het resultaat van jarenlange research opge leverd in de vorm van het boekwerk Check the Horizon, de Koninklijke Luchtmacht en het conjlict in voormaligJoegoslavië 1991 - 1995. De directeur van het Militaire Luchtvaart Museum DrJ.A.M.M.Janssen verwelkomde alle aanwezigen, m.n. de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Luitenant-Generaal D.L. Berlijn, zijn ambtsvoorgan ger Luitenant-Generaal b.d. B.A.C. Droste en de beide auteurs Drs R. de Winter en Drs W.H. Lutgers. Als voormalig hoofd van de Sectie Luchtmacht Historie was Janssen betrokken bij dit meerjarenproject. Hij schetste de ontwikkelingen vanaf de val van de muur in 1989 en de omschakeling van de KLu in de periode daarna. Dat de presentatie in "zijn" museum plaats vond, wordt door hem als een grote eer ervaren. Na Janssen schetst Drs R. de Winter, hoofd sectie Luchtmacht historie en één der auteurs, de ontwik kelingen van de Koninklijke Luchtmacht en de bui tenlandse activiteiten waarin de KLu in de eerste helft van de jaren negentig participeerde. Hij gaat daarbij, in grote lijnen, in op de inhoud van het boek, waarna hij het eerste exemplaar aan de Bevelhebber aanbiedt. Vervolgens beschrijft Drs W.H. Lutgers de totstand koming van het boek. De opdracht werd verstrekt, tijdens een bezoek aan de sectie door de toenmalige Bevelhebber Luitenant-Generaal B.A.C. Droste, om de betrokkenheid van de KLu bij het voormalige Joegoslavië vast te leggen. Uitgebreid werd stilge staan bij de velen die hun volledige medewerking gaven. Lutgers biedt Lt-Gen. b.d. Droste, die duidelijk blijkt heeft gegeven geïnteresseerd te zijn in de geschiede nis en de SLH, als initiator van het project een exem plaar van het boekwerk aan. Luitenant-Generaal b.d. Droste is zeer vereert aanwe zig te zijn en complimenteert beide auteurs met het resultaat. Hij vindt het een voortreffelijk historisch document, dat gaat over mensen. Een menselijk document over een moeilijke periode voor de KLu. Het vredesdividend moest worden ge-int en de omschakeling naar andere doelen was in volle gang. Dat er toch succesvol kon worden opgetreden, is o.a. gebaseerd op de besluitvorming uit het midden der jaren tachtig. Door aanschaffing en aanpassing van materieel zoals de Patriot en de F-16MLU ontstond begin jaren negentig een flexibele KLu. De successen die werden geboekt, hebben dan ook internationaal aanzien opgeleverd. Door Kolonel J.L.H. Eikelboom, in die periode zeer nauw betrokken bij de operaties Deny Flight en Deliberate Force, worden een aantal ervaringen en hoogtepunten gememoreerd. Voor de Bevelhebber de Luchtstrijdkrachten Luitenant-Generaal D.L. Berlijn, nauw betrokken bij het begin van de operaties, is het boek een 'Deja vu'. Het was de pioniersfase voor het 'out of the area' zijn van de F-16. Hij schetst het begin daarvan en complimenteerde beide auteurs, die in samenwer king met Sdu Uitgevers en Drukkerij Opmeer dit boekwerk hebben gerealiseerd. Hij dankt de gast sprekers en draagt Check the Horizon op aan alle KLu- ers. Het boekwerk zal aan alle KLu-ers en ex-KLu-ers beschikbaar worden gesteld. Generaal Berlijn bood daarop beide auteurs een geschenk aan. Hans Berfelo 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 7