N O T' I T I E S uit het museum In Memoriam Jan Boon Om te beginnen willen wij de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum van harte gelukwensen met de nieuwe vormgeving van haar periodieke uitgave. Met de Spinner heeft de Stichting nu de beschikking over een modern uitge voerd kwartaalblad dat er zijn mag. Onze compli menten gaan uit naar Hans Berfelo voor de inspan ningen die hij gestoken heeft in dit nieuwe concept. Vernieuwingen in de Vreeburghal Ook op andere fronten wordt aan vernieuwing gewerkt. Ter linkerzijde vanaf de entree in de Vreeburghal verrijst op dit moment de nieuwe win kel van de Stichting Vrienden van het MLM. De oude winkel is inmiddels afgebroken. "De Brik" nieuwe stijl zal in de tweede helft van oktober operationeel zijn. Het is een project dat zonder twijfel zal bijdra gen aan een modernere uitstraling van ons muse um. Graag hopen wij met de Stichting op een suc cesvolle exploitatie van de nieuwe winkel. Ook in een ander opzicht wordt de Vreeburghal op dit moment flink onder handen genomen. De vloer Net voordat dit nummer naar de drukker gaat, bereikt ons het droevige nieuws dat Luitenant-Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. J.A. Boon ons plotseling is ontvallen. In hem verliezen we een markante persoonlijkheid, die als Directeur van het Militaire Luchtvaart Museum, dat toen ook de Sectie Luchtmachthistorie huisvestte, op ons museum zijn stempel drukte. Een echte luchtmachtman in hart en nieren, een doener, een no-nonsense man, lang voordat die kreet zo populair werd. Misschien was hij daarmee zijn tijd vooruit en liep hij daardoor in de ogen van sommigen wel eens voor de muziek uit. Muziek? Hij pepte in zijn KMA-tijd zijn soms gefrustreerde mede-cadetten op door achter de vleugel te krui pen en de stemming -en vooral de saamhorigheid- daarmee een kick te geven. Hij vroeg niet om toestem ming of instemming, hij deed. En het deed goed! Zo werkte hij later in de verkeersleiding en in en voor het museum. Rangen deerden hem niet, hij maakte duidelijk wat hij wilde en was meer geïnteresseerd in het resultaat dan in de te volgen procedure. Aan deze, ook na zijn pensionering aanwezige, daadkracht en zijn altijd duidelijke aanwezigheid is een plotse ling einde gekomen. Wij wensen hem de rust toe die hij nimmer zocht, maar zeker verdient. Moge de muziek, waarmee hij anderen sterkte, hem nu in de oren klinken en ook zijn dierbaren tot troost zijn. Frans Peter Schulte, Voorzitter Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaartmuseum. 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 3