Nog maar 18 maanden, arme sodemieter 4- Kooy" beschreven. De komst van de NH-90 is er thans reeds volop merkbaar vanwege de veelomvat tende nieuwbouwactiviteiten. Nu drie Scandinavische landen met Portugal de NH-90 als standaardhelikopter hebben geselecteerd en ook de civiele luchtvaartsector een steeds groter belang stelling voor dit Europese product aan de dag legt, dienen zich voor "De Kooy" v.w.b. trainings- en onderhoudsfaciliteiten grote expansiemogelijkhe den aan. Het nu al drukst bevlogen militaire vliegveld van Noord-Nederland zal voor het komende decennium met een belangrijke capaciteitsvergroting rekening moeten houden. Over de vraag hoe het huidige "De Kooy" die met een gedeelde militaire civiele exploitatie zal kunnen absorberen, laat de auteur zich (wijselijk?) niet uit. Eén conclusie kan zonneklaar uit dit boek worden getrokken: "De Kooy" heeft thans een geweldige potentie om verder uit te groeien. Het is zaak die kansen, zowel in de militaire als in de civiele sector, niet onbenut te laten! N. Geldhof Donderdag 29 november j.l. vond in het sfeervolle Valkenhorsttheater op het Marinevliegkamp Valkenburg de presentatie plaats van het boek "Nog maar 18 maanden, arme sodemieter". In dit boek tekende Commandeur vlieger bd H.J.E. (Hans) van der Kop zijn herinneringen op aan zijn verblijf van 18 maanden op Nieuw Guinea in de jaren 1955 - 1956. In het boek worden de persoonlijke herinneringen van de schrijver als stafofficier MLD bij de CZM in Nieuw Guinea beschreven en hij geeft daarmee de sfeer van die tijd goed weer. Duidelijk beschrijft hij de onderlinge relaties in de kleine gemeenschap, waarbij de voorkomende con flicten niet worden ontzien. Nieuw Guinea staat in die periode aan het begin van de confrontatie met Indonesië. Vraagtekens worden dan al gezet bij de juistheid van de beslissing in 1949 Nieuw Guinea buiten de onafhankelijkheid van Indonesië te houden. Ook de mentaliteit van die dagen komt uit het boek naar voren: de veronderstelling dat de Indonesiërs niet op korte termijn in staat worden geacht een echte bedreiging te vormen, wordt duidelijk gemaakt dooi de beschrijving van de onderkomens en het materiaal waarmee moet worden gewerkt. Ook de Nederlandse zuinigheid uit die tijd wordt duidelijk gemaakt, door bv. voor de kosten van een simpel telefoontje naar Nederland een bijdrage te vragen, dit in tegenstelling met de hedendaagse uitzendingen, waar door middel van hypermoderne communicatiemiddelen gratis dagelijks met het thuisfront contact kan worden opgenomen. Verder vormen achtien maanden in het toch primi tieve Nieuw Guinea een bron van ervaringen waaruit een schrijver als Hans van der Kop kan putten. Hij beschrijft zijn belevenissen in een persoonlijke stijl, belevenissen die oud Nieuw Guinea-gangers ongetwij feld zullen herkennen. Voor anderen geeft het boek een stukje (persoonlijk beleefde) tropische Nederlandse geschiedenis weer, waarin de Koninklijke Marine de haar opgedragen taken met minimale- en verouderde middelen onder primitieve omstandighe den moest uitvoeren. Daar de herinneringen in het boek uit een periode stammen waarover nog weinig is gepubliceerd en daardoor een goed tijdsbeeld geven, wordt het boek van harte aanbevolen. Commandeur vlieger bd H.J.E. (Hans) van der Kop "Nog maar 18 maanden, arme sodemieter - Herinneringen aan Nieuw Guinea 1955 -1956", Uitgeverij "De Nieuwe Haagsche". Voorburg, ISBN 90-77032-03-7; 175 blzn, 89 afbeeldingen. H.G. Berfelo 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 29