Vanan- Opening expositie Woensdag 29 mei j.l. werd in het Militaire Luchtvaart Museum door de Commandant van de Tactische Luchtmacht Generaal-majoor F.W. Oliemans de ten toonstelling Aerocartoons van Ton van Andel, "Een luchtige kijk op het vliegbedrijf, geopend. Deze tentoonstelling zal tot mei volgend jaar te bezichtigen zijn. De directeur van het MLM DrJA.M.M. Janssen heette alle aanwezigen en in het bijzonder Ton van Andel en zijn echtgenote en de Commandant van de Tactische Luchtmacht, Generaal-majoor F.W. Oliemans van harte welkom. In zijn openingswoord ging hij in op de ontwikke lingen rond het museum, waarbij een twee sporen beleid wordt gevolgd. Hij ging in op de cartoon in het algemeen en de KLu-cartoon in het bijzonder, waarna hij de loopbaan van Ton van Andel schetste. Ton van Andel schetste hierna, hoe hij door zijn vader indertijd regelmatig meegenomen werd naar Ypenburg, waarbij hij de interesse in de luchtvaart opdeed. In zijn vrije tijd tekende hij en vervaardigde illustraties. Dit had hij niet van een vreemde, daar zijn vader amateurschilder was. Door zijn illustraties in de Peeljager werd hij "ontdekt" door Lam van 't Hof, indertijd redacteur van Veilig Vliegen. Vanaf dat moment was Van Andel bekend bin nen de luchtmacht. Zijn illustraties in Veilig Vliegen confronteerden een ieder op humoristische wijze met de realiteit. Voor de Koninklijke Luchtmacht vervaardigde hij vanaf 1977 tot op de dag van vandaag al 26 keer de jaarlijkse bedrijfsveiligheidkalender. Tezamen met Martin Leeuwis vervaardigde hij een aantal boeken waarin hij de luchtvaart op humoris tische wijze gestalte geeft. De boeken als Say Again?, Say no more, Say When, Say How en Say Coffee or Tea zijn o.a. in de museumwinkel verkrijgbaar. Ton van Andel ondersteunde zijn woorden met een V.I.n.r. Generaal-majoor b.d. W. Glaser, Ton van Andel en generaal-majoor F.W. Oliemans in gesprek na de opening van de expositie Aerocartoons. (foto: Henk Blouw). Power Point presentatie, waarin hij liet zien hoe de tekeningen vroeger en nu tot stand kwamen. Tot besluit dankte hij het Militaire Luchtvaart Museum voor de gelegenheid die hem geboden werd en voor de prettige samenwerking bij het tot stand komen van de expositie. Door de uitgebreidheid waarmee beide eerdere sprekers op de onderwerpen waren ingegaan was voor een groot deel het gras voor de voeten van generaal-majoor Oliemans weggemaaid. Hij liet zijn speech achterwege en ging vooral in op het belang van Van Andel voor de vliegveiligheid. Door zijn illustraties in Veilig Vliegen werd droge kost leesbaar. En ook het belang van de bedrijfsveiligheidkalender werd onderstreept. Dat deze kalender grote aantrekkingskracht bezit, blijkt wel uit de vele vragen: "Is de kalender er al???". Oliemans sprak de hoop uit, dat Ton van Andel het werk voor de Koninklijke Luchtmacht nog lange tijd mag blijven doen en opende bij die woorden de exposi tie door een videopresentatie in werking te stellen. De directeur van het MLM Janssen dankt alle betrokke nen bij het samenstellen van de expositie, met name Gijs van den Hoorn, Herman Kamphorst en Joep Berghuis, voor hun inzet. Met de overhandiging van een ingelijste prent aan Ton van Andel en bloemen aan mevrouw Van Andel, werd het formele deel van de opening afgesloten. Hans Berfelo 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 13