Vooruitblik totaalscore bedroeg daarmee 44 punten, hetgeen het museum ook nog eens de kwalificatie vijf sterren opleverde. Beter had niet gekund! Dank gaat uit naar allen die zich hebben ingespannen om dit resultaat mogelijk te maken. Bezoekersaantal in 2003 sterk gestegen Reeds eind september konden wij, zoals wij in de vorige Spinner al meldden, de 100.000ste bezoeker over het lopende jaar ontvangen. Dat was veel vroe ger dan wij de laatste jaren gewend waren. Ook sinds eind september is de belangstelling voor het muse um groot gebleven. Eind december kwam de teller uit op meer dan 135.000 bezoekers, wat in vergelij king met 2002 een stijging van meer dan 20% bete kent. Ook dat is een prachtig resultaat. Het zal niet meevallen om in 2004 opnieuw 135.000 bezoekers naar het MLM te trekken, maar wij gaan er wel voor! Aanpassingen in en rond de museumhallen Snijdershal De filmzaal in de Snijdershal is geheel vernieuwd en voorzien van nieuwe vloerbedekking. Ook zijn de oude, vervuilde rode stoelen vervangen door nieuwe stoelen. Voor de aanschaf van de nieuwe stoelen is gekozen voor hetzelfde model stoel als in de filmzaal van de Vreeburghal. Achterin de filmzaal is een half ronde wand geplaatst met twee vitrines, waarin recente nieuwe aanwinsten in de collectie van het MLM kunnen worden gepresenteerd. Op dit moment zijn worden onder meer enkele gedenkpenningen geëxposeerd die werden vervaardigd naar aanleiding van de vlucht van lc luitenant GA Koppen met de 'Postduif naar Nederlands-Indie in 1927. Vreeburghal De afgelopen maanden is het schilderwerk in de Vreeburghal afgerond. Bovendien is aan de zuidzijde van de hal de expositie 50 jaar Koninklijke Luchtmacht gerealiseerd. In het kader daarvan heeft ook de geres taureerde sneeuw- en ijsbestrijder Sotjimas een plaats gekregen in de hal. De restauratie vond plaats in ons Werkcentrum Metaal. De komende maanden zullen we ons gaan richten op de 'motorenlijn' nieu we stijl. De eerste fase bestaat uit de installatie van een nieuw computerspel met als titel 'The Magnificent Merlin*. Met behulp van dit spel, dat via een touchscreen kan worden gestart, kunnen de bezoekers ontdekken hoe de Rolls-Royce Merlin motor werkt. Daarnaast krijgt de bezoeker door mid del van het computerspel inzicht in de basisprinci pes van de zuigermotor. Flying Center In het Flying Center is een nieuwe vitrine ingericht tussen de F-16 simulator en de Bail Out ruimte. De kleine expositie van schietstoelen in deze vitrine completeert de Bail Out ruimte. De expositie toont de ontwikkeling van de schietstoel, van de vliegerstoel uit De Brik tot de Canadair Licentie MB uit de NF-5A. Tegenover de Bail Out ruimte in het Flying Center staan al enige tijd enkele apparaten opgesteld die in het verleden werden gebruikt bij het selectiecentrum van de KLu. Eén van de selectieapparaten, de Sensory Motor Apparatus Test, is inmiddels werkend gemaakt. Met dit apparaat kunnen in de toekomst mogelijk demonstraties worden gegeven. Tenslotte is recent bij het Flying Center een zendmast geplaatst. Dat betekent dat wij in de naaste toekomst, met de tegenover de F-16 simulator opgestelde zendappara tuur, daadwerkelijk ook radioverbindingen tot stand zullen kunnen brengen. Vriendendag Op 24 januari vindt weer de jaarlijkse vriendendag plaats. Het ochtendgedeelte zal volgens het inmid dels gebruikelijke patroon worden afgewerkt. Het programma voor het middagdeel bestaat onder meer uit een lezing van Hans van Lith over bombardemen ten op Nederlands grondgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een nog weinig bekend onderwerp waarover de spreker in 2001 een boeiend boek publi ceerde. Het belooft dus weer een mooie dag te wor den. Hopelijk zullen de weergoden ons deze keer beter gezind zijn dan in 2003, toen sneeuwval het geplande programma danig in de war stuurde. Tijdelijke exposities Het MLM zal in 2004 twee tijdelijke tentoonstellin gen inrichten. De eerste, te openen in juni, zal betrekking hebben op condensstrepen en rookplui men. De tweede zal gaan over 200 jaar Kamp van Zeist. In het volgende nummer van de Spinner komen we hier op terug. Dr. J AM.M. Janssen Directeur MLM ►)- 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 10