T o e s p raak van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten ter gelegenheid van de presentatie van het boek Crossing the Border en de opening van de expositie 50 jaar Koninklijke Luchtmacht; Van collectieve verdediging tot mondiaal maatwerk. ïi Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Burgemeester Boekhoven, Burgemeester Janssen, dames en heren. Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van 100 jaar luchtvaart, 90 jaar luchtmacht en 50 jaar Koninklijke Luchtmacht. Tijdens dit jubileum jaar hebben tal van activiteiten plaatsgevonden. Ik roep in herinnering de door IDTV uitgebrach te documentaire 'Mensen met een missie', de Open Dagen op vliegbasis Twenthe met een historisch tintje en de daaraan gekoppelde, rechtstreekse tv-uitzending, de reünie op de vliegbasis Soesterberg waarbij huidige en oud luchtmacht medewerkers elkaar konden ontmoeten, de door de Stichting Phantasy in Blue georganiseerde expositie schaalmodellen van alle KLu-vliegtuig- typen van de afgelopen 90 jaar en het recent in de Ridderzaal gehouden Airpower-symposium. Stuk voor stuk activiteiten die in het kader van de publieke presentatie van de Koninklijke Luchtmacht een positieve weerklank hebben gevonden. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om vanaf deze plaats mijn erkentelijk heid uit te spreken aan al diegenen die zich de afgelopen maanden hebben ingespannen om het Jubileumjaar 2003 tot een succes te maken. Vandaag voegen wij aan deze reeks van activitei ten twee producten toe: het boek Crossing the Border, waarin de Koninklijke Luchtmacht na de Val van de Berlijnse Muur wordt beschreven en de tentoonstelling 50 jaar Koninklijke Luchtmacht; Van collectieve verdediging tot mondiaal maatwerk. Zoals de heer Janssen al heeft opgemerkt is deze bijeenkomst niet zonder reden op deze 17e december gepland. Deze dag geldt wereldwijd als de diës van de gemotoriseerde luchtvaart. Precies honderd jaar geleden vond de eerste gemotori seerde vlucht plaats. Tien jaar later vond in Nederland de oprichting van de Luchtvaartafdeling plaats. Van de prille start des tijds met een gehuurd vliegtuig heeft de Koninklijke Luchtmacht zich ontwikkeld tot een vooraanstaande luchtmacht met internationale erkenning. Internationaal gezien behoort onze Luchtmacht tot het zogenaamde A-team. Een sta tus waar we met recht trots op kunnen zijn. En staat u mij toe vanaf deze plaats te onderstre pen hoezeer de huidige actief dienende lucht- machters de inzet en bijdragen van onze voorgan gers zien en waarderen.' Expositie en boek illustreren hoezeer de lucht macht zich door de jaren heen telkens weer heeft weten aan te passen aan veranderende omstandig heden. De geweldige metamorfose die de KLu onderging na de Val van de Muur in 1989 vormt daarvan wel het beste bewijs. Ook komt uit de expositie en het boek uitstekend naar voren, dat de Koninklijke Luchtmacht nieuwe hoogwaardige technologieën steeds weer op voortvarende en professionele wijze in haar organisatie een plaats heeft weten te geven. Het is mijn stellige overtui ging dat zowel de expositie 50 jaar Koninklijke Luchtmacht, als het boek Crossing the Border media zijn die de beeldvorming van de KLu zeer ten goede zullen komen. Graag wil ik dan ook zowel het museum als de sectie Luchtmachthistorie complimenteren met hetgeen zij tot stand heb ben gebracht. In het bijzonder wil ik Erwin van Loo lof toezwaaien voor de geweldige toewijding en speurzin die hij bij de vervaardiging van Crossing the Border aan de dag heeft gelegd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 11