Officier vlieger ir Herman Ir Herman Doppenberg IN MEMORIAM 1916-2003 Het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van haar oud-bestuurs lid en penningmeester, ir. Herman Doppenberg, op 12 november 2003 te Uden. De heer Doppenberg is 87 jaar geworden. Herman Doppenberg is op velerlei gebied nauw betrokken bij de luchtvaart in ons land. Hij is reser ve-officier-vlieger geweest bij het Wapen der Militaire Luchtvaart in welke hoedanigheid hij ook is ingezet tijdens de Meidagen van 1940. Na de oorlog meldt hij zich als oorlogsvrijwilliger en komt als Eerste Luitenant in dienst bij het Koninklijke Nederlands- Indisch Leger. Terug in Nederland maakt hij carrière bij de Technische Dienst van onze nationale lucht vaartmaatschappij. de K.L.M. Kort na de oprichting van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum in 1980 is hij benoemd tot Penningmeester. Die functie heeft hij, aldus de toen malige voorzitter van de stichting, generaal-majoor b.d. H. Dieters in de Nieuwsbrief van januari 1996 'op zeer bekwame wijze met een zuinige en behoed zame inslag' vervuld tot 1 januari 1996. Ir. Doppen berg is daarna nog tot 15 november 1997 in het bestuur aangebleven als coördinator van het Fokker C.X project. Aan die taak heeft hij. naar eigen zeg gen, heel veel plezier beleefd. 'Hij streefde vooral naar concrete resultaten zowel bij de fondsverwer- ving als in de feitelijke replica bouw', aldus generaal Dieters in de Nieuwsbrief van oktober 1997. Herman Doppenberg heeft met zijn enthousiasme voor de luchtvaart in al die jaren dat wij hem heb ben gekend, een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. Wij zijn hem dankbaar voor zijn deskun digheid op velerlei gebied, voor zijn inzet voor de Stichting en voor het Militaire Luchtvaart Museum. Hij blijft in onze herinnering als iemand met een warme belangstelling voor de vliegerij, ons museum, de geschiedenis van de militaire luchtvaart en voor ieder van ons. Dat hij moge rusten in vrede. Het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum en Directie van het Militaire Luchtvaart Museum Herman Doppenberg is van de vliegerklas uit 1936. De eerste instructie krijgt hij op de Fokker S.IV. Een uitstekend lesvliegtuig, uitgerust met een 140 pk Siddeley-Mongoose motor, dat al sinds 1925 bij de Vliegschool op Soesterberg in gebruik is. Zijn klas genoten zijn onder andere Jan Bosch (het latere hoofd van de Sectie Luchtmachthistorie), Haje de Haas. Jaap van der Kooy, Henk (Spanky) van Overvest. Bob van der Stok en Ventje. Behalve uit vliegen, bestaat de opleiding ook uit het volgen van lessen in navigatie, meteorologie, motortechniek, vliegtuigconstructie, radio, tactiek en strategie en 'alles wat een adspirant officier-vlieger zo allemaal moet weten'. 'De opleiding op Soesterberg is een genot' schrijft majoor-vlieger Bob van der Stok later: 'moeilijk, maar degelijk en goed georgani seerd'. Na de S.IV wordt het lessen via een 'over gangsvliegtuig' voortgezet op verkennings- en gevechtsvliegtuigen. Sinds 1936 wordt daarbij de Koolhoven FK-51 als overgangstrainer gebruikt. Daarna volgen dan de Fokker C.IV en C.V. In de loop van het jaar behaalt Doppenberg zijn 'Klein Brevet'. Eind 1937 draagt hij met trots zijn gouden vlieger- vink op het prachtige zwarte uniform van een reserve-Tweede Luitenant-vlieger. 1938 is voor Luitenant Doppenberg een echt vliegjaar. Samen met Bosch, Van der Kooy, Van Overvest en Van der Stok wordt hij bij de le Jachtvliegtuig Afdeling geplaatst van het le Luchtvaartregiment, waar hij ook wordt belast met Vliegtechnische Zaken. Er wordt gevlogen op de Fokker D.XV1, de D.XVI1, de G.I en de D.XXI. Bosch, Van Overvest en Van der Stok vliegen met zijn drieën bijna elke dag formatie in enkele nog overgebleven D.VII's. Soms wordt de formatie uitgebreid. Dan vliegen ook Doppenberg en Van der Kooy mee. Tegen het einde van 1938 zit 4 Doppenberg

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 4