Lof en respect Mu seu mw i nkel Vrijwilligers op weg naar het NMM 11 Wolff voordat Z.K.H. Prins Bernhard de opening van het museum verrichtte. 'Veel is reeds verloren gegaan en dit verlies is nimmer te herstellen, doch het 'beter laat dan nooit' geldt ook hier voor het Luchtmacht Museum', aldus generaal Wolff toen. Behalve kolonel Wittert van Hoogland en luitenant- generaal Wolff horen hier ook de directeuren te worden genoemd en de bestuursleden van de Stichting Vrienden. Onder hen mensen die zich jarenlang met hart en ziel en grote overgave heb ben ingezet voor het museum, de aan hun zorgen toevertrouwde mensen en voor de in al die jaren samengebrachte collectie. Met respect: Gerrit Glerum, conservator sinds het begin van het Lucht macht Museum in 1968; luitenant-kolonel M.H.G. Coolen, die behalve de eerste Directeur MLM, ook hoofd Sectie Luchtmacht Historie was; generaal- majoor H. Dieters, oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Vrienden van het MLM (1982); lt-kol J.A. (Jan) Boon, directeur (1982); lt-kol Maurits Botma, directeur (1989), onder zijn leiding werd de vliegtuigcollectie aanzienlijk uitgebreid; generaal- majoor F.P. Schulte, tweede voorzitter van de SV MLM (1998) thans erevoorzitter; onder zijn voorzit terschap is een onderzoek gestart naar restanten van Fokker-vliegtuigen in Indonesië, de bouw gestart van twee nieuwbouw vliegtuigen en twee replica's waarvan twee zijn opgeleverd en een derde wordt verwacht; lt-kol J.D. (Dick) Piëst, directeur; Dr. J.A.M.M. (Jan) Janssen, die behalve directeur MLM ook een groot aandeel heeft in de voorbereidende werkzaamheden voor de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Militair Museum (2000). Een paar honderd namen zouden hier nog aan moeten wor den toegevoegd. Niet alleen van vrijwilligers, maar ook van vaste medewerkers en van de mensen die op het juiste moment op de juiste plaats waren, zich zeer betrokken hebben gevoeld en waarschijnlijk nog voelen bij het MLM, en altijd achter de scher men zijn gebleven. Zij hebben al die jaren van het bestaan van het MLM de goede naam en faam van het museum uitgedragen. Ook hen komt alle lof toe voor de door hun bewezen diensten. Als we terugkijken op die 45 jaar moeten in dit verband naast alle hiervoor genoemde autoriteiten en vrijwilligers ook de mensen worden genoemd die tijdens de openstellingstijd van het MLM altijd in de winkel present zijn geweest en zowel de in- als de verkoop jarenlang tot volle tevredenheid van de Stichting Vrienden van het MLM hebben georga niseerd en geregeld. De Stichting Vrienden is hen daarvoor grote erkentelijkheid verschuldigd. Zij zijn het geweest die er mede voor hebben gezorgd dat de stichting kon beschikken over voldoende financiële middelen om haar activiteiten te bekos tigen en uitbreidingen van de museumcollectie mogelijk te maken. Nu het MLM op 1 juli a.s. 45 jaar bestaat, is het bijzonder spijtig dat precies een dag na die 45e verjaardag het MLM ophoudt te bestaan en wordt gesloten voor het publiek. Wat de vrijwilligers betreft, in het nieuwe museum wordt momenteel gewerkt aan een gefaseerd plan van aanpak. Op basis van een visie die thans wordt ontwikkeld, wordt ook de behoefte aan vrijwilligers definitief vastgesteld. Verwacht wordt dat er zo'n 170 mensen nodig zijn. Van de 70 vrijwilligers van het MLM willen er zo'n 50 graag mee naar het nieu we museum. 35 hebben zich intussen al aangemeld. Maar er zijn nog meer mensen nodig. Aan de hand van de aanmeldingen vindt er een selectie plaats waarna de kandidaten worden opgeleid. Als alles goed gaat worden ze al ingewerkt voordat het NMM officieel wordt geopend. Dan, medio september 2014, keert het MLM geïntegreerd met het Legermu seum in het nieuwe NMM, exact terug op de plaats waar het Luchtmacht Museum in 1968 begon: op de nu voormalige vliegbasis Soesterberg, precies daar waar Hangar 3 heeft gestaan. En dan zal ook de vrij- willigerspool operationeel inzetbaar die het zullen moeten doen voor een jaarlijks verwacht aantal van 200.000 bezoekers. Met dank aan Dr. J.A.M.M. Janssen en Generaal-majoor KLu b.d. F.P. Schulte. Noot: Dubbel Besturings Orgaan Geraadpleegde bronnen: 'Overrompelende belangstelling voor '55 Jaar KLu' tentoonstelling', De Vliegende Hollander, aug 1968, p.4. 'Van 'Curiosa Verzameling' tot Volwaardig Museum - De Geschiedenis van het Militaire Luchtvaart Museum in Vogelvlucht (1968-2005)', Dr. J.A.M.M. Janssen, Spinner nr. 17, juli 2005, p.6. 'Museum heeft iets dat leeft - MLM gelukkig met 70 man Vrijwilligerskorps', Loe M M Baltussen, idem, p.54.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 13