Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum 8 directeur van het MLM werd Luitenant-Kolonel M.G.H. Coolen, die deze functie overigens bleef combineren met die van hoofd van de Sectie Lucht machthistorie, een post die hij sinds 1975 vervul de. In het kader van de verhuizing van het museum werd de sectie in november 1980 van Vliegbasis Ypenburg naar het Kamp van Zeist overgeplaatst. Zij kreeg het jaar daarop een nieuwe naam: Sectie Militaire Luchtvaart Historie. In 1989 werd de formele koppeling met het museum ongedaan gemaakt en nam zij de oude benaming, Sectie Luchtmachthistorie, weer aan. In 1991 verhuisde Luchtmachthistorie naar Den Haag. Al aan het einde van de jaren '60 werd onderkend dat de oprichting van een vriendenstichting voor het museum van grote betekenis zou kunnen zijn. Pas in de tweede helft van de jaren '70 werden stap pen ondernomen om een dergelijke stichting ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. De officiële oprichting vond plaats op 8 augustus 1980. Eerste Bij de opening van het nieuwe museumjaar op 31 maart 1992 overhandigde de Voorzitter van de Stichting Vrien den van het MLM Generaal-Majoor KLu b.d. H. Dieters het eerste exemplaar van de gelegenheidsenveloppe Lockheed Lodestar en een prent van dit toestel aan Kolonel KLu b.d. Jhr. Mr. R. Wittert van Hoogland, in het midden van de ja ren '60 voorzitter van de commissie die de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een eigen luchtmachtmuseum. voorzitter werd Generaal-Majoor b.d. H. Dieters, die zijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht had afgesloten als Directeur Materieel van de Ko ninklijke Luchtmacht. Onder de bezielende leiding van generaal Dieters kreeg de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum snel handen en voe ten. Vanaf april 1982 beschikte de Stichting over een eigen nieuwsbrief. Willem Baggerman en Jan Algera voerden in die eerste jaren de redactie van het blad. In 1986 nam Hans Berfelo de scepter over. Sinds jaar en dag verschijnt het blad vier keer per jaar. In 2001 werd de Nieuwsbrief compleet gere- styled. Tegelijkertijd kreeg het orgaan van de Stich ting Vrienden toen een nieuwe naam: "Spinner". In het jaar waarin de eerste nieuwsbrief verscheen, werd ook een College van Advies voor de Stichting Vrienden geformeerd. Het was bij zijn oprichting samengesteld uit Mr. R. Hotke (oud-Directeur- Generaal Culturele Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk), de heer D. Krook (lid van de Raad van Bestuur van Fokker BV), Mr. J.C. Lankhof (voorzitter van het bestuur van de Stichting Aviodome) en Luitenant- Generaal KLu b.d. W. den Toom (oud-Minister van Defensie). Rond diezelfde tijd werd op bescheiden schaal een begin gemaakt met enige commerciële activiteiten ten behoeve van de stichting in de vorm van een kleine winkel. Ook kwam in 1984 in samen werking met de staf van het museum een eerste museumgids tot stand. In 1987 tenslotte werd Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard benaderd om de functie van beschermheer van de stichting op zich te nemen. Niet tevergeefs. De Prins reageerde positief en gaf, ook in zijn hoedanigheid van be schermheer van de Stichting, herhaaldelijk blijk van zijn bijzondere belangstelling voor het MLM: Hij bezocht het museum bij tal van gelegenheden en vierde er onder meer ook zijn 50-jarig jubileum als vlieger (24 april 1991). Zijn laatste bezoek aan het MLM dateert van 17 december 2003, toen hij als eregast de officiële afsluiting van het KLu-jubi- leumjaar "100 jaar luchtvaart, 90 jaar luchtmacht en 50 jaar Koninklijk" bijwoonde. Tijdens die bijeen komst nam hij het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Crossing the Border, waarin Drs. P.E. van Loo de ontwikkeling van de Koninklijke Lucht macht sinds de val van de Muur (1989) beschrijft. In het activiteitenprogramma van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum is vanaf de jaren '90 meer en meer plaats ingeruimd voor projecten, die tot doel hebben de vliegtuigcollectie van het MLM uit te breiden. Anno 2005 lopen drie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 10