Directeuren gaan en komen... Reorganisatie en marsroute voor de toekomst bouwprojecten, die, naar verwachting, binnen enkele jaren tot afronding kunnen komen (bouw Fokker C.X, Koolhoven FK-51 en Brewster Buffalo). Mogelijk zullen ook de zoektochten van de stich ting naar restanten van militaire vliegtuigen die vóór 1950 in de Indische Archipel zijn gebruikt, nog tot concreet resultaat leiden. Tenslotte ver dient vermelding dat de door de stichting gerunde winkel binnen de voorzieningen van het MLM een steeds belangrijker plaats is gaan innemen. In 2001 werd overgestapt op het systeem van zelfbediening en is ook het assortiment geleidelijk aan verder uitgebreid. Op 1 november 1982 ging Luitenant-Kolonel Coolen met leeftijdsontslag en trad Luitenant-Kolonel J.A. Boon aan als nieuwe directeur van het MLM. Hij nam de verdere uitbouw van het museum energiek ter hand en wist daarbij steeds ook de pers uitste kend te bespelen. Hij zette zich in om de collectie verder uit te breiden en bekommerde zich vooral Luitenant-Kolonel M. Botma biedt Minister van Defensie R. ter Beek een aandenken aan bij gelegenheid van de offici- ele presentatie van de Dornier Do-24K in de Vreeburghal op 30 september 1992. ook om de kwaliteit van de infrastructuur van het museum. Na de eerste provisorische inrichting traden in het bijzonder in de Vreeburghal al spoe dig tal van gebreken aan het licht (lekkages in het dak, verouderde elektrische voorzieningen, niet goed functionerende verwarming etc.). Op grond hiervan werd besloten de hal grondig te renoveren. Op 1 september 1989 waren de werkzaamheden zover voortgeschreden dat de Vreeburghal weer feestelijk kon worden heropend.12 Enkele maanden later nam Luitenant-Kolonel Boon afscheid van het museum. Hij werd afgelost door Luitenant-Kolonel M. Botma, onder wiens leiding de vliegtuigcollectie andermaal flink kon worden uitgebreid. Veel publiciteit genereerde het MLM in het bijzonder met de verwerving op bruikleen van het RAF-museum in Hendon (Londen) van een Dornier Do 24K, die in 1992 een plaats kreeg in de Vreeburghal. Ook de vorming van een Flightline met de toestellen waarmee het 32 USAF squadron vanaf Soesterberg heeft geopereerd tussen 1954 en 1994, betekende een belangrijke vernieuwing op het museumterrein. In de periode-Botma drong eveneens het besef door dat kindvriendelijke activiteiten de aantrekkelijk heid van het museum nog in belangrijke mate kon den vergroten. Eind 1992 vonden voor het eerst de Open Cockpit Dagen plaats en het jaar daarop werden de verjaardagspartijtjes geïntroduceerd. Vooral in dat laatste opzicht vervulde het museum een voor trekkersrol. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het MLM, in nauwe samenwerking met de ande re defensiemusea, in 1995 de Nationale Manifestatie 50 jaar Bevrijding organiseerde. Dit evenement, dat van 28 april tot 7 mei van dat jaar op de Vliegbasis Soesterberg plaatsvond, werd een groot succes en trok in die 10 dagen ongeveer 500.000 bezoekers. In de jaren 1997-1998 werd de organisatie van het MLM tegen het licht gehouden en besloten tot een zakelijker regime. Daarbij gold oorspronkelijk als inzet om het museum in ieder geval voor wat betreft de publiekstaken te verzelfstandigen. Uit eindelijk werd daar echter van af gezien. Wel kreeg het museum vanaf 1998 een eigen budget, zodat het, zij het met aanzienlijk minder personeel dan voorheen, flink kon gaan investeren in de museale kwaliteit. Het jaar 1998 bracht ook andere veran deringen met zich mee. Generaal-Majoor b.d. F.P. Schulte loste Generaal-Majoor b.d. H. Dieters, na

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 11