11 museum inhoud te geven. Een recent uitgevoerde reparatie van de versleten toegangsweg naar het parkeerterrein tenslotte illustreert dat we ook het begrip laagdrempeligheid in alle opzichten hoog in het vaandel voeren. Sinds 2000 wordt ook het collectiebeleid op moderne leest geschoeid. Alle objecten worden gefotografeerd, van een barcode voorzien en ver volgens ingevoerd in een computerbestand. Aldus ontstaat voor het eerst een compleet overzicht van de collectie. Het betreft een investering in de diepte, waarvan het rendement met de dag beter zichtbaar wordt. Wanneer zo met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten van bijna vier decennia verzamelen in ogenschouw worden genomen, dan mag van en rijke oogst worden ge sproken. Erkentelijkheid past aan het adres van al diegenen die zich sinds het midden van de jaren '60 hebben ingespannen om ten behoeve van het MLM objecten in relatie tot de militaire luchtvaart bij elkaar te brengen. Zij hebben het museum een stevig fundament gegeven waarop het verder kan bouwen. Tegelijkertijd treden via het geautomati seerde systeem ook de gaten in de collectie scherp naar voren. De automatisering legt op die manier tevens de uitdagingen voor de toekomst bloot. Ook de vaste presentaties hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. In het bijzonder de expositie over 50 jaar Koninklijke Luchtmacht, die in 2003 in de Vreeburghal werd voltooid vormt in dit opzicht een belangrijke stap vooruit. Zij heeft In 2003 ontwikkelde Pandemonia Science Theater in samenwerking met het museum de productie Vlucht van de Eeuw, waarin de highlights van 100 jaar luchtvaart op lichtvoetige wijze de revue passeren.(foto: Mischa Keijser) Sinds een aantal jaren vinden in het eerste weekend van september de Open Werkplaats Dagen plaats. MLM en Stichting Vrienden presenteren dan de projecten die zij op dat moment onder handen hebben. (foto: Mischa Keijser) deze hal een totaal ander aanzien gegeven en ac centueert eens te meer de nauwe banden van het museum met de Koninklijke Luchtmacht. Een soortgelijke presentatie met betrekking tot de Ma rineluchtvaartdienst staat voor de naaste toekomst op het programma. Extra naamsbekendheid wist het MLM de afgelo pen jaren ook op te bouwen door de goede samen werking met Pandemonia Science Theater, dat sinds eind van de jaren '90 in het museum tientallen optredens verzorgde. Bob van Staeverens 'vlieginstruc tie', Hollandse Heli Helden en Vlucht van de Eeuw zijn een begrip geworden. Vooral de laatste voorstelling trekt grote belangstelling, mede omdat daaraan een educatief programma is gekoppeld voor VMBO- scholieren. Naast deze theatervoorstellingen heb ben ook enkele jaarlijks terugkerende evenemen ten -in het bijzonder de Open Cockpitdagen en de Nationale Modelbouw Manifestatie- het MLM de afgelopen jaren veel naamsbekendheid opgeleverd. Sinds het museum is gevestigd op het Kamp van Zeist ontvangt het bezoekersaantallen die in de regel ruim boven de 100.000 uitkomen. In 2003 werden 138.000 bezoekers geregistreerd, in 2004 kwam het aantal uit op 132.000. Bezoekersaantal len in deze orde van grootte vergen -los van de onmisbare steun van tientallen vrijwilligers- een solide, professionele organisatie. De museumstaf wordt geacht de bedrijfsvoering in goede banen te leiden, waarbij de zorg voor de collectie en het ont wikkelen van aantrekkelijke publieksactiviteiten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 13