In beeld Aviodrome Samenwerking museum is een erfgoedinspectierapport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pen (OC&W) eind vorige eeuw. Daarin wordt vast gesteld dat de huisvesting en expositie van de col lecties in het Legermuseum (LM) en het Militaire Luchtvaart Museum (MLM) ernstig te wensen overlaten. Ook de depotsituatie is zorgwekkend. De nota wordt zowel bij de land- als bij de luchtmacht hoog opgenomen: de kwaliteit van het beheer van de collectie is in het geding. Voor de Koninklijke Landmacht (KL) komt die nota niet helemaal onverwacht. De situatie in Delft is langzaam maar zeker onhoudbaar geworden. Sinds de jaren '90 is de KL al op zoek naar een nieuwe locatie voor het toen nog zo geheten Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoeffer' (KNLWM). In Delft is geen ruimte meer voor de groeiende collectie. Ook het onderhoud en de instandhouding van het monumentale ge bouw worden alsmaar grotere problemen. Onder bestuursvoorzitter van het KNLWM (1995-2003), generaal-majoor der Artillerie b.d. P.H.M. Mes- serschmidt, oud-gouverneur van de KMA, begin nen de verkenningen voor een verhuizing van het museum naar elders.1) In eerste instantie heeft men het oog laten vallen op de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet. Maar méér dan hardop daarover nadenken is het nooit geweest. Nunspeet valt af vanwege zijn slechte bereikbaarheid. Ook de Sachsen-Weimar kazerne in Arnhem en het huidige Sligro complex in Voorburg zijn in beeld geweest als locatie voor het nieuwe museum. Later mikt de KL op het ter rein naast de Dienst der Domeinen aan het Zeister Spoor in Soesterberg. Ook bij de luchtmacht denkt men in eerste instan tie niet aan een fusie met het Legermuseum. De luchtmachtleiding ziet 'méér in het samengaan met het Aviodome.' Er zijn diverse oriënterende ge sprekken gevoerd met de directie van het Aviodo- me. Zelfs de optie om het Aviodome te laten verhui zen naar Soesterberg is aan de orde geweest. Maar van een reële mogelijkheid is nooit iets gekomen. Het Aviodome ziet de overkomst van al die vlieg tuigen best wel zitten, maar wil dat ook financieel gehonoreerd zien. En als blijkt dat het Aviodome geheel zelfstandig wil blijven en Defensie noch de luchtmacht na een fusie geen enkele bestuurlijke zeggenschap krijgen, worden de contacten afgebro ken. Maar dat het MLM haar langste tijd op Kamp van Zeist heeft gehad, is intussen ook duidelijk. Het inspectierapport van OC&W is voor de in 2000 aangetreden nieuwe directeur van het MLM, dr. J.A.M.M. Janssen, aanleiding de luchtmachtleiding te informeren dat 'de collecties van beide musea op termijn onherstelbare schade kunnen oplopen.' Er zal moeten worden geïnvesteerd in onderhoud en herstel van de bestaande infrastructuur. Of er moet elders nieuwbouw worden gepleegd. Boven dien hebben het Ministerie van Justitie, en later ook de gemeente Zeist, al te kennen gegeven geïn teresseerd te zijn in het terrein. Alles overwegend ligt het volgens generaal KLu Dick Berlijn2 voor de hand dat er in 2000 bij de KL en de KLu - 'schoor voetend' - wordt gesproken over het samenvoegen van het Legermuseum en het MLM. Generaal Berlijn heeft dan al kennisgenomen van een pre mature schets van het nieuwe museum gebouw waarin de collecties van KL en KLu ieder in een eigen vleugel worden ondergebracht. Het verlies van de eigen identiteit bij samenvoeging is een teer onderwerp. 'Maar gevoelige onderwerpen kunnen niet worden weggemoffeld in een museum,' zegt generaal Berlijn.2 Brigade-generaal der Cavalerie, dr. P.H. de Vries, is in die tijd Souschef Beleid en Ontwikkeling bij de Landmachtstaf. Daarnaast is hij ook lid van het Algemeen Bestuur van het KNLWM. In beide hoedanigheden is hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond een nieuwe locatie voor het Legermuseum. Ook hij ziet in dat de oplossing voor het infrastructurele probleem breder moet worden getrokken. Het verhoogt de haalbaarheid van het project. Genmaj Art b.d. Messerschmidt is bij de KL een van de animatoren voor een fusie met het MLM.1) Het MLM scoorde destijds jaarlijks een bezoekersaantal van minstens 125.000, terwijl dat bij het Legermuseum aanzienlijk lager lag. Maar er zijn nog behoorlijk wat strubbelingen over het samenvoegen van de collecties van land- en lucht macht. Een eerste concept wordt zelfs afgewezen. Voorjaar 2001 wordt de Stuurgroep Nationaal Militair Museum opgericht. Bgen De Vries en com modore KLu H.J. Vandeweijer fungeren als co- voorzitters. De laatste is later dat jaar afgelost door de toenmalige commodore F. Horst. Ook dr. Janssen en J.A. Buijse, directeur van het Legermuseum,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 17