Bezuinigingen Soesterberg Verzelfstandiging 17 kiest de stuurgroep voor de optie Amersfoort. Bur gemeester R.G. Boekhoven van Zeist is 'not amused' als hij erover wordt ingelicht. In Amersfoort is de grond direct beschikbaar, er hoeft niets te worden afgebroken en de bereikbaarheid aan de zuidrand van de stad is goed. Bgen De Vries en genmaj Geutjes hebben hun keuze voor Amersfoort met burgemeester A. van Vliet-Kuiper besproken en een toelichting gevraagd op de kandidaatstelling. Van de kant van Defensie is aangegeven wat men daartegenover van de gemeente verwacht. Die zegt zelfs toe de toegangsweg naar de Bernhardkazerne meerbaans te maken om het kazerneterrein beter te ontsluiten. Het zijn belangrijke incentives voor de facilitering van het museum. De Stuurgroep Nationaal Militair Museum heeft in juli 2001 voor de gemeenteraad van Amersfoort een presentatie gehouden over het nieuwe museum. Daarop heeft de raad unaniem ingestemd met de komst van het museum op het terrein van de Bernhardkazerne. Volgens het Algemeen Bestuur van de Stichting Vrienden MLM is er wel erg snel gekozen voor een cavaleriekazerne: 'een typische landmacht locatie'.4' Secretaris ltkol KLu b.d. M. (Maurits) Botma maakt zich ernstig zorgen over de geringe mate van betrok kenheid van de luchtmacht leiding en de te ver wachten grote invloed van het Legermuseum. Daar bij is de vraag of de eigen identiteit van de Militaire Luchtvaart nog een rol van betekenis blijft spelen. Dr. J.M. Schröder, lid van het College van Advies van de SVMLM en lid van de Raad van Toezicht van het Legermuseum erkent dat en onderstreept het belang van een eigen identiteit. Maar er zijn ook geluiden voor een verdere commercialisering omdat met de keuze voor een publieksmuseum de relatie met de krijgsmachtdelen minder zal worden en de geldkraan als gevolg daarvan dichter zal worden gedraaid. In politiek opzicht komt het plan van de stuur groep erg ongelegen. De regering Balkenende-I heeft grote, Defensie-brede bezuinigingen aange kondigd. Dat voornemen haalt enigszins de vaart uit de voortgang van de stuurgroep. Door moge lijke massa ontslagen bij Defensie verdwijnen de plannen voor een nieuw museum naar de achter grond. Uitstel zou echter al op korte termijn grote gevolgen kunnen hebben voor het behoud van het militair erfgoed in Delft. Na grote druk uit die hoek krijgt het plan van de stuurgroep kort daarna toch nog alle aandacht die het verdient. Door de omvangrijke bezuinigingsoperatie komen heel wat Defensie gebouwen en terreinen vrij. Als op 30 juni 2003 bekend wordt dat ook de vliegbasis Soesterberg wordt wegbezuinigd, komt de basis in beeld als mogelijke locatie voor het nieuwe defen siemuseum. De plannen met betrekking tot de Bernardkazerne in Amersfoort moeten worden ver taald naar de situatie op de vliegbasis Soesterberg. Tegelijkertijd ontstaan ook discussies of het nieu we museum een bedrijfsmuseum gaat worden of een publieksmuseum. Feit is dat het Legermuseum zich sterk maakt voor een publieksmuseum. Alleen langs die weg kan men zich meer bewegingsvrij heid verschaffen bij de samenstelling van de collec tie en tentoonstellingen.6,7' Het gevaar is echter dat de betrokkenheid van het krijgsmachtdeel bij het museum zal afnemen. En daarmee ook de financië le relatie met de Staat. Het wordt steeds duidelijker dat het MLM en het Legermuseum alleen toekomst hebben als ze samen verder optrekken. De Curtiss P-6 Hawk-1 ML-KNIL C.319, eveneens via de Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie Daar komt bij dat het parlement op 13 februari 2003 heeft ingestemd met de verzelfstandiging van het Legermuseum in Delft en de oprichting van de Stichting Koninklijk Militair-Historisch Museum. De stichting is zodanig opgezet dat het MLM op termijn daarbij zou kunnen aansluiten of erin zou kunnen opgaan. Tien jaar daarvoor heeft het MLM ook al plannen voor een vergaande verzelfstandiging. Redenen daarvoor zijn het behoud van het luchtmacht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 19