PPS O ngeke nd 21 32nd Squadron inhoudelijk verder uitgewerkt. Wat de museale opzet betreft zal het NMM een publieksmuseum worden met de intentie een 'verhalend' museum te zijn. De accenten daarbij liggen op de mogelijk heden voor tijdelijke exposities en evenementen, educatieve programma's waarbij het gebruik van Internet belangrijk is. 'Het NMM wordt een serieus museum', zegt dr. Janssen, 'waar de betekenis van de krijgsmacht voor de samenleving een belang rijke rol krijgt.' Het wordt ook een platform voor en door Defensie, waar men zich toe voelt aangetrok ken. Daarbij zal meer dan voorheen rekening moe ten worden gehouden met de zakelijke belangen van het nieuwe museum. De Werkgroep PPS is belast met de voorbereidin gen en planmatige organisatie van de bouwprojec ten. Het geheel wordt opgezet als een PPS (Publiek- Private Samenwerking) project.14' Dat is van meet af aan de insteek geweest van de stuurgroep. De overheid inclusief Defensie heeft met zulke projecten eerder ervaring opgedaan. Alle activiteiten, vanaf het ontwerp, de planning van de bouw, het aanvragen van vergunningen tot en met de oplevering van de bouw, de inrichting, alsmede de exploitatie en het onderhoud van de museumgebouwen, het terrein en de infrastruc tuur daaromheen, worden in het PPS-project in elk geval voor de eerstkomende 25 jaar uitbesteed aan een consortium van ondernemers. Omdat het investeringsvolume hoger ligt dan 25 miljoen, moet ingevolge een besluit van de ministerraad al tijd worden bekeken of de aanbesteding wel of niet het PPS traject zou moeten volgen. Eind 2007 blijkt PPS een voordeel van 7 tot 12 op te leveren. In 2008 volgt dan ook de definitieve beslissing daar over. Anders dan de planrealisatie gedetailleerd vast te leggen, bemoeit het Rijk zich bij een PPS project niet met de inhoud, maar stuurt regelrecht aan op de gewenste output. Zo hebben alle partici perende marktpartijen de gelegenheid om de input, de uitvoering, naar eigen inzicht te realiseren. Op 1 september 2010 is het project voor de bouw en de exploitatie van het NMM museumcomplex aan besteed. Inclusief de inrichting en het onderhoud van het Museumkwartier gaat het hierbij om een periode van 25 jaar na de oplevering. Uit de zes ondernemingen die zich voor het project hebben aangemeld, zijn in januari 2011 drie consortia geselecteerd. In samenspraak met Defensie hebben deze consortia een jaar de tijd gekregen voor het ontwerp en het opstellen van een eigen realisatie plan. Alle drie ondernemingen: Paltzer Poort, Basis en Heijmans@ventures, leggen hun biedingen eind januari 2012 voor aan de Rijksgebouwendienst. De Stuurgroep Herinrichting Museaal Bestel Defensie spreekt zich op 23 maart 2012 uit over de beoorde ling van de ingediende plannen en gunt het pro ject aan Heijmans PPP.15) Op 8 mei 2012 wordt de overeenkomst ondertekend door vice-admiraal W. Nagtegaal voor Defensie en M. Heijmans namens Heijmans PPP. Met de onthul ling van het NMM logo, ontworpen door Fabrique, Public Industrial Design (Delft), verricht minis ter Hennis Plasschaert op 25 januari 2013 symbo lisch de 'eerste steenlegging' van het NMM project. De bouw is ongekend snel verlopen. In nauwelijks 14 maanden tijd staat het 250 bij 110m grote en 17m hoge gebouw waterdicht overeind. En met de inrichting van de 35.000m2 grote museumruimte is dan al begonnen. De voortgang van het project in 2014 is niet zonder slag of stoot verlopen. Zo wisselde in 2014 een deel van het projectteam.16' Om de voortgang van het project te waarborgen is toen bgen b.d. Th. Ent, net met FLO, aangezocht de leiding op zich te nemen. Ook het ophangen van de vliegtuigen leverde enige problemen op waarvoor expertise van buiten moest worden ingehuurd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 23