Stichting Defensiemusea Subsidierelatie 22 Een diorama in het NMM Operatie 'Hang 'm High' begon met het optakelen van de D.XXI replica in februari 2014 en werd op 20 juni 2014 afgerond.17* Niet iedereen is er even gelukkig mee. En ondanks de snelheid waarin het project wordt voltooid, blijkt halverwege het jaar dat de opening van het museum, gepland in oktober 2014, moet worden uitgesteld naar december van dat jaar. De stichting is op 25 juni 2014 opgericht. Haar taak is 'de bezoekers van defensiemusea door een gevarieerd publieksgericht aanbod in staat te stel len zich een oordeel te vormen over de rol van de krijgsmacht in het verleden, het heden en de toekomst'. Als basis daarvoor beheert de Stichting Defensiemusea het cultureel historisch erfgoed van de krijgsmacht.'18' Daarmee draagt de stichting feitelijk de extern ge richte museale boodschap van Defensie uit 'als on derdeel van het corporate communicatiebeleid11,19' van de krijgsmacht'. Het accent van het Legermu seum en het MLM op Soesterberg, samengevoegd in het nieuwe NMM, zou volgens staatsecretaris Van der Knaap van Defensie behalve op de land- en luchtmacht, uitdrukkelijk een 'krijgsmacht breed perspectief'11' moeten krijgen. Minister J.S.J. Hil- len, nu voorzitter van de Stichting Defensiemusea, nuanceert dat enigszins.20' Het krijgsmacht breed accent betreft volgens hem vooral de themakamers in het centrale deel van het museum. Voor de marine, het Korps Mariniers, de marechaussee en ons militaire verleden in Indië kan het publiek elders terecht. Het zijn deze poli tiek gedragen aanwijzingen voor de inrichting van het museum die zo hier en daar tot discussies lei den. Doel van het nieuwe museum is echter zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de bete kenis van de krijgsmacht voor de samenleving. Zo is het militair-cultureel erfgoed van Defensie in de nieuwe opzet op aansprekende en eigentijdse wijze toegankelijk voor een breed en divers publiek. Voor het overgrote deel van het publiek is een bezoek aan het NMM een expierence op zich. De expositie van het militair-cultureel erfgoed is zodanig geva rieerd dat de bezoeker zelf goed in staat is zich een beeld te vormen van de taak van de krijgsmacht.13' Met de politiek opgelegde herinrichting van het museale bestel bij Defensie en het onderbrengen van de defensiemusea in een overkoepelende stichting 'op afstand' geeft het ministerie van Defensie al in 2006 de aanzet voor de eind 2014

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 24