DE FOKKER C.X "IN AANBOUW" NAAR HET NMM? VERVOLG 5 Ton de Vries Het project C.X in het bestuur SVMLC. Activiteiten vrijwilligers in het derde kwartaal. 38 Dit artikel kunt U lezen als het 5e vervolg op het "ad interim"-artikel uit Spinner 53, met name v.w.b. de beschrijving van de activiteiten van de vrijwilligers in het derde kwartaal van dit jaar. In het licht van wat daaraan vooraf gaat mag het wellicht worden gelezen als het laatste "ad- interim" -artikel. Bij het NMM is een plan in ontwikkeling waarbin nen een expositie van de C.X in aanbouw bij het NMM een prominente plaats heeft, zodanig dat tevens eenvoudige werkzaamheden aan en bij het vliegtuig kunnen worden uitgevoerd in afwach ting van het beschikbaar komen van voldoende fondsen voor uit te besteden werk. Op 10 septem ber j.l. is de C.X en de verzameling toebehoren bij ATN bekeken en is het plan besproken door Alfred Staarman (NMM), Hans Berfelo (SVMLC), ATN en Projectleider bij ATN. Het plan wordt door alle par tijen gesteund. Inmiddels is het ter sprake geweest in het bestuur SVMLC en in recent overleg met de directie van het NMM. Besluiten volgen na verdere uitwerking van het plan door Alfred Staarman. Overigens zullen voldoende fondsen naar verwach ting niet vóór 2017 beschikbaar komen. Het lijstje van negen actiepunten voor één of meer vrijwilligersdagen bij ATN, genoemd in het vorige artikel is afgewerkt op 12augustus j.l., op één punt na, de staartwielstijl. Door onvoorziene omstandigheden bij ATN was de versterking van de stijl wel uitgevoerd, maar niet gezamenlijk zoals gepland. De verlengbus van de vorkbuis kon Jack Sr. niet uit de buis krij gen. Daarom heeft hij de bus uitgekotterd en een zwaardere versterkingsbuis gemaakt dan voorzien. Die heeft hij in de vorkbuis geperst en ook, zij het met minder kracht, in de binnenbuis. Deze was onrond geworden door de scheve belasting toen de Zuurstofsysteem, 3-weg kraan Regelaar bestuurder geplaatst

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 40