Het ontstaan van Squadron-emblemen bij de KLu 40 jarig jubileum Een Koninklijk randje Coen van den Heuvel 41 In de archieven van het Cen traal Archieven Depot kwam ik bijgaande teke ningen nog tegen vwb het 322 Squadron. Het 322 Squadron kreeg als oud ste Squadron binnen de KLu ook het eerste haar embleem. Al in de oorlog ontving zij van de RAF toestemming voor haar Polly Grey embleem. Maar bij de offi ciële invoering van squadron emblemen binnen de lucht macht (1953) stond 322 op de planning om opgeheven te worden! Gelukkig mocht Polly Grey op haar stokje blijven zit ten. Alleen de RAF-omlijsting werd ingewisseld voor de Luchtmacht omlijsting, Hieronder een deel van een artikel dat ik lang gele den in Onze Luchtmacht had staan: Eén squadron, het beroemde 322 Squadron bezat op dat moment al een squadronembleem; deze was tijdens de oprichting in de Tweede Wereldoorlog toegekend door het Engelse Ministerie van Defen sie. Ook 1 TransVa (Transport Vliegafdeling, het latere 334 Squadron) had al op beperkte schaal een badge ingevoerd, de Dakota X-1 voerde deze in 1953 links op de neus. Toch ging de introductie niet van een leien dakje. Contact werd gezocht met de Britse Luchtvaartat taché te Brussel en de betreffende Group Captain vond het uit "security" oogpunt fout om dergelijke badges te dragen en zelfs op vliegtuigen te schilde ren. De conclusie van de staatssecretaris was dat hij het ongewenst achtte tot invoering over te gaan. Toch wilde de Luchtmacht de emblemen gaan in voeren vanwege het aanstaan-de 40-jarige jubileum van de Luchtmacht in 1953. Dit embleem zou alleen aangebracht worden op operationeel vlie gende squadrons op basis van Engelse criteria: a. het squadron moest minstens 2 jaar bestaan b. het squadron behoorde niet binnen afzienbare tijd te worden opgeheven c. de status en functie moest zodanig zijn dat de toeken ning van de badge gerecht vaardigd was. De squadronbadge zou slechts ingevoerd mogen worden met toestemming van de Minister van Oorlog, op voordracht van de Chef Luchtmacht staf en pas na te zijn goedgekeurd door H.M. de Koningin. Daarnaast kwam ook de heraldiek om de hoek kijken en moesten alle badges worden getoetst en goedgekeurd worden bevonden door de Hoge Raad van Adel! Het veertig jarig jubileum van de Luchtmacht kwam ras dichterbij dus werd alles uit de kast gehaald om de emblemen zo snel mogelijk in te voeren. Er was zelfs al een berekening gemaakt van het aantal benodigde badges voor de uniformen. Voor het CLV (Commando Lucht Verdediging) en voor het CTL (Commando Tactische Luchtstrijd krachten) had men in totaal 8000 badges nodig. Elk personeelslid zou twee badges in bruikleen toebe deeld krijgen, en deze moesten dus na vertrek bij het squadron weer ingeleverd worden! De vorm van het squadronembleem was al in een vroeg stadium vastgesteld en zou bestaan uit een cirkelvormig schild waarin het gekozen embleem heraldisch werd voorgesteld. Ook het aanbrengen op het vliegtuig was inmiddels al bepaald. De squa- ïCÏ&i. Het officieel door de RAF goedgekeurde squadron-embleem

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 43