56 32nd Sq is 40 jaar lang aldaar gehuisvest geweest. Het staat vast dat zonder de stationering van deze een heid het huidige Soesterberg er volledig anders zou hebben uitgezien. Hoewel het publiek, zij het beperkt, de opgehangen vliegtuig op 'niveau' kan bekijken, vraagt de fysieke af stand tot de meeste vliegtuigen in het museum om een oplossing. Men mist het contact, het vliegtuig is niet meer imposant. Kleinere vliegtuigen zoals de Farman replica, Tiger Moth en Spitfire hangen veel te hoog om details te zien. Er zijn suggesties voor een balustrade en een loopbrug. Maar interessanter is het voorstel van deskundigen om de hanghoogte van de vliegtui gen te verlagen. Dat maakt de expositie imposanter en intiemer. In totaal heeft 14% van de respondenten gereageerd op het ophangen van vliegtuigen in het museum. Het Buitenterrein zou volgens 9% van de geënquêteerden meer moeten worden aangekleed. Daarbij valt te denken aan een poortwachter langs de looproute vanaf de parkeerplaats naar de ingang. Want behalve een 'ereplaats' voor een Leopard tank hoort daar ook een KLu kist te staan. Op het platform elders zou nog meer kunnen worden tentoongesteld. 'Het MLM was te mooi om achter gesloten deuren te houden', merkt iemand op. De buitenopstelling zou zowel door de land- als door de luchtmacht kunnen worden gebruikt. Depot. Het zou moeten worden overwogen om het depot toegankelijk te houden voor de Vrienden, deskun digen en andere ('echte') belangstellenden voor de Militaire Luchtvaart. Er is een suggestie om van/in het depot een schaduw tentoonstelling te maken. Algemeen is de teneur dat er niet veel in het depot zou mo gen staan. De reacties komen van 6% van de geënquêteerden. Prioriteiten. In sommige gevallen kunnen objecten in de themakamers makkelijk worden aangeraakt en misschien ook wel worden verwijderd. In dat opzicht wordt gewezen op het verbeteren van de beveiliging. Zo is in een van de themakamers een vlijmscherpe rand opgevallen waar kinderen of rolstoelgangers zich ernstig aan zouden kunnen bezeren. Dat is ook het geval met de grote glazen wand in het verlengde van de toegangsbrug. Daar zijn al heel wat mensen tegenaan zijn gelopen. De ramen zouden duidelijker moeten worden gemarkeerd. Maar volgens een NMM official mag dat niet van de architect. Het felle tegenlicht van buiten leidt tot vallende bezoekers binnen. Uit het onderzoek blijkt dat op een niet al te lange termijn toch iets aan zonwerende voorzieningen zou moeten worden gedaan. Tenslotte wordt opgemerkt dat de nooduitgang van het trappenhuis naar de uitkijktoren is in de centrale hal uitgevoerd met een naar binnen draaiende deur. Veiligheidsvoorschriften vereisen echter altijd dat een nooduitgang is voorzien van een naar buiten draaiende deur. De enquête is op 3 november 2014 uitgezet onder 269 deelnemers aan een preview in het NMM. Bij de pu blicatie van dit artikel in de Spinner nr. 58 zijn de resultaten van de enquête gedateerd. De Enquête Resul taten Preview NMM is uitgewerkt in een rapport dat op 2 feb 2015 is aangeboden aan het bestuur van de SVMLC. Toegezegd is dat zal worden bezien hoe de directie van het NMM op de hoogte wordt gebracht van de onderzoeksresultaten. Noot: 1. Voor de interpretatie van de enquête is 109 de onderzoekspopulatie (100%). 2. Anderhalf A4-vel en meer. 3. De percentages kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat de respondenten in de vragen meer aspecten tegelijk hebben benoemd De themakamer met 'Oral History'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 58