VAN CURIOSAVERZAMELING' TOT VOLWAARDIG MUSEUM DE GESCHIEDENIS VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM IN VOGELVLUCHT (1968-2005) Dr. J.A.M.M. Janssen Inleiding Voorgeschiedenis Sinds zijn oprichting in 1968 heeft het Militaire Luchtvaart Museum zich sterk gemaakt om de militaire kant van de geschiedenis van de Neder landse luchtvaart op museaal verantwoorde wijze voor een breed publiek voor het voetlicht te bren gen. Daarnaast heeft het van meet af aan gefun geerd als 'bedrijfsmuseum' voor de Koninklijke Luchtmacht. In de achter ons liggende jaren heeft het MLM ook zelf als organisatie een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Het 25-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Militaire Lucht vaart Museum op 8 augustus 2005 vormt een goede aanleiding om terug te blikken op de geschiedenis van het museum. Ook de rol van de Stichting Vrien den zal daarbij aan bod komen. De luchtvaart geldt als een van de belangrijkste uitvindingen van de 20e eeuw. De ontwikkeling van de aviatiek voltrok zich in een bijzonder hoog tempo, maar de belangstelling voor de artefacten van de luchtvaart is zeker niet altijd vanzelfspre kend geweest. De dynamiek van het vliegbedrijf, of het nu civiel of militair was, kon zeer wel ook een tegengestelde benadering genereren. Wat oud en achterhaald was, werd door menigeen meteen ook als overtollige ballast aangemerkt, hetgeen, zeker als het ging om grotere objecten als vliegtuigen, meer dan eens een ongebreidelde opruimwoede in de hand werkte.1 Niettemin manifesteerde zich, al tijdens de Eerste Wereldoorlog, in tal van landen voorzichtig de behoefte om artefacten van de luchtvaart voor het nageslacht veilig te stellen. Ook in eigen land wer den op bescheiden schaal initiatieven genomen om aan de luchtvaart gerelateerde objecten te verza melen en ten toon te stellen. Een particulier initiatief leidde in de jaren '30 tot de oprichting van een klein luchtvaartmuseum in Soesterberg. Horecaondernemer Marinus Cou turier stichtte in 1936 bij zijn theehuis Soesterdal (hoek Batenburgweg-Postweg) een klein museum, dat zich weldra in een grote belangstelling mocht verheugen. Het bestond uit enkele in de open lucht opgestelde vliegtuigen (o.a. een Fokker C.V en een Fokker F.XIV) en een loods waarin modellen wer den geëxposeerd. Aan het begin van de Tweede We-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 5