De opening van het Militaire Luchtvaart Museum 7 Algemeen Technisch en Intendance Materieel), die op korte termijn zou worden opgeheven. Uitgangs punt was dat de verhuizing van het museum fase gewijs zou geschieden. Eind 1979 werd een begin gemaakt met het ontrui men van hangar 3 en met de renovatie van gebouw 10 op het Kamp van Zeist. In 1980 verhuisde het Luchtmachtmuseum naar zijn nieuwe locatie. Het betrok daar in eerste instantie twee hallen: hal 10 en vervolgens ook hal 9. Tegelijkertijd werd de benaming gewijzigd. Door de inspanningen van wijlen Schout bij Nacht titulair H.J.E. van der Kop kon de doelstelling van het museum worden verbreed. Niet langer werden uitsluitend objecten verzameld in relatie tot de Luchtstrijdkrachten, ook de Marineluchtvaartdienst kreeg een plaats in het vernieuwde museum. Naar aanleiding daarvan werd het Luchtmachtmuseum omgedoopt in Militaire Luchtvaart Museum (MLM). De suggestie voor deze nieuwe benaming kwam uit de koker van de Afde ling Maritieme Historie van de Marinestaf. De inrichting van hal 10 was begin mei 1980 zover gevorderd dat deze voor het publiek kon worden open gesteld. De officiële opening geschiedde op 2 mei 1980 door de commandant van de Vliegbasis Soesterberg Kolonel A.C. van Gorkum. Hal 10 vorm de het domein van de moderne militaire luchtvaart. Hier waren de in eerste aanzet de naoorlogse vlieg tuigen van luchtmacht en MLD opgesteld. Tevens werd er aandacht besteed aan de principes van de Verplaatsing van de B-25 Mitchell van de Vliegbasis Soes terberg naar Kamp van Zeist in de winter van 1980. Op 1 juli 1991 nam Gerrit Glerum, die aan de wieg stond van het museum, afscheid van het MLM. Rechts de Bevel hebber der Luchtstrijdkrachten Luitenant-Generaal W.C. Louwerse. vliegkunst en ook een beeld gepresenteerd van de ontwikkeling van de vliegtuigmotor. Persberichten uit de jaren '80 focussen ook op die technische invalshoek. Dit ter onderscheiding van hal 9, waarvan de inrichting begin 1981 werd voltooid. Daar voerde het historische karakter de boventoon. Conservator Gerrit Glerum en de adjudanten Evert de Jong en Koos van den Berg ontwierpen hier een artistiek vormgegeven presentatie over de geschie denis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten tot medio 1950, die anno 2005 nog grotendeels intact is. Zeker is dat zij de hal een geheel eigen sfeer hebben weten te geven, die door de bezoekers ook thans nog als zeer prettig wordt ervaren. Hal 9 werd officieel in gebruik genomen op 9 april 1981. Luitenant-Generaal M.G. Geschiere verrichtte de opening. Het Militaire Luchtvaart Museum was daarmee operationeel, ook al bleef er nog veel werk te doen. De 'historische' hal 9 werd in 1984 vernoemd naar Generaal C.J. Snijders, Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht van 1914-1918 en een grote promotor van de militaire luchtvaart, de 'technische' hal 10 op 1 juli 1986 naar Ir. H.A. Vreeburg, grondlegger van de Technische Dienst van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger in de jaren '20. De eerste

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 9