7» zigtigenen nog tot op dit tegenwoordig tijd vak staan zij in de Krijgsgeschiedenis, met roem raast de gelijksoortige werken van Frederik Hendrik opgeteekend. Spinola voorspelde zich van dezen reuzenarbeid den besten uitslagen droomde van niets anders dan van eene zekere overwinning welke verwachting echter eerst maanden later ha re vervulling zag. Prins Maurits deed onderscheidene pogingen om het heleg te doen opbreken of de vesting van levensmiddelen te voorzien, aan welke laatste de bezetting weldra gebrek zou hebben. Zijne Hoog heid vatte daartoe bij Madeeen uur van Geer- truidenberg, en twee uren van Breda post. Hij vertoefde hier luim drie weken; doch zonder op de sterke verschansingen der Spaanschen eenig voor deel te behalen. Eindelijk sloeg Spinola zich bij Oon ter houtin de nabijheid van 's Prinsen leger neder Maurits zich niet sterk genoeg gevoelen de om iets van belang te ondernemen, trok op Geertruidenberg terug, welke terugtogt met zoo veel orde plaats haddat daarbij in spijt der krachtige pogingen van Spinola geen verlies ge leden werd. Nu werden er, op last der Algemeene Staten, en door de zorgen van Prins Maurits, die, niet tegenstaande eene doodelijke ziekte, het lot zijner stad Breda, zeer ter harte nam, maatregelen in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 106