101 deldden blik zijner oogen op den grond ge- vesligd, maar dien zijner ziel gerigt in het hart van den dwingeland. En, moge het dan niet uit gemaakt zijn, of het bekende smeekschrift van Neêr- lands Edelen te Breda of in het naburig Hoog straten geteekend isde hoofdpunten van hetzelve zijn binnen het Kasteel van Breda ontworpen en vastgestelden hier was het vooraldat men in die belangrijke dagen, mannen had kunnen vin den als Brederode, Hoorne en Aldegonde, sprekende met onzen Eersten Willem over den hagchelijken toestand des vaderlands. Eerlang echter moest ook hier het tooneel veranderen en de kreetWee Nederland! gelijk Hooft zegt, ging allerwege op, van het oogenblikdat Willem I het Kasteel van Breda verlaten en naar Duitschland vertrokken was. (-j-) Het was te denkendat Breda niet wei nig deel zoude hebben aan het algemeene vloek- vonnis over de Nederlanden uitgesproken. Inder daad werd in Mei i568 de stad zwaar gebrand- woordige Examenzaal, waarvan de groote trap achter het wachthuis en de ramen boven de poort op de Afbeelding zigt- baar zijn, was eene galerij, met arduinsteenen kolommen aan beide zijden open. Zie Te Water, Hist, van het verhond en de smeek schriften der Edelen1. St. hl. 136 alwaar de schrijver den misslag van van Goor aanwijst, die het Verhoud del" Edelen met het Smeekschrift verward heeft. (f) 13 April 1567.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 129