EKLIPSEM. H. Sacrament10 Junij. Eerste Advent28 November» QUATERTEMPERS. 1°. den 5den5den en 6den Maart. 2°. den 2den, 4den en 5don Junij. 3°. den i5del1, i7den en i8dei1 September. 40. den i5do11, i^den en x8dejl December. Er zullen dit jaar zes Eklipsen of Verduisterin gen plaats liebben, te weten: vier aan de Zon en twee aan de Maan. De eerste is eene Zons-verduisteringop deir 23ste!1 Februarij. Hier te lande onzigtbaar. De tweede is eene Maans-verduisteringop den gden Maart. Als boven. De derde is eene Zons-verduislering, op den 245ten Maart. Als boven. De vierde is eene Zons-verduistering, op den i8den Augustus. Als boven. De vijfde is eene Maans-verduistering op den 2den September, bij ons ziglbaar. Het begin der Ver duistering des avonds ten 8 ure 5o minutenhet einde ten 12 ure 26 minuten. De zesde is eene Zons-verduistering, op den September. Bij ons onzigtbaar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 12