J. P. be Boedes. 85 De kadets hebben dit jaar niet gekampeerdomdat die van de hoogere studiejaren reeds tweemaal in een kamp vereenigd waren geweest (zie bi. 42 en 45) en de overigen daartoe later gelegenheid zouden hebben, terwijl de bepaling, volgens welke de vacantielijd in 't vervolg niet meer in October, maar in Julij en Augustus zal invallen, dit Akademiejaar zoo aanmer kelijk verkortte, dat er tot kamperen geen tijd over bleef, zelfs ofschoon reeds om het Akademiejaar in ruimte niet te veel met een gewoon te doen verschil len was goedgevonden, om de vacantie voor dit jaar te doen plaats hebben van den 15dcn Augustus tot den laatsten September. Het examen der drie hoogste Studiejaren heeft nog vóór het invallen der vacantie plaats gehad doch dat der kadetten van het eerste Studiejaar is gehouden in de maand October nadat zij van verlof waren terug gekeerd. Ten gevolge van het examen afgelegd door de Kadetten van het Vierde Studiejaar, ten overstaan van den Raad van Toezigtals speciaal gemagtigd om in dezen de plaats te vervullen der Commissie bedoeld bij Art. 542 van het Reglementzijn dezelven alle tot officieren voorgedragen en als zoodanig bij Koninklijk Besluit van 1 September 1857 aangesteld. II. J. S. Haesebroek. W. F. G. L. van Hooff. D. L. Jordens. G. KuijpeRjIIz. De Akademie mogt dit jaar vereerd worden met

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 115