iss&iaiiBïïisr NAAMLIJST SIR MILITAIRECIVIELE EN GEESTELIJKE BIJ DB KONINKLIJKE MILITAIRE AKADEMIE. Op den 51 December 1857. 1°. MILITAIRE BEAMBTEN. a. Groote Staf. !h. g. SEELIG, Luitenant Kolonel der Artillerie. Ridder der Militaire Will ems-or de 3e Al. Correspondent van het Koninklijk Neder landsen InstituutLid van het Provin ciaal XJtrechtsch Genootschap van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Br ah and en van de Societé des Sciences Naturelles te Luik !J. P. DEL PRAT, Majoor Ingenieur. Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw Lid van het Koninklijk Neder- laiidsch Instituutvan het Provinciaal TJtrechtsch Genootschap en dat van Noord- Brahandvan het Bataaf sch Genootschap van Pr oefondervindelijke wijsbegeerteen Eerelid van het Wiskundig Genootschap Onvermoeide Arbeidenz. Adjudantvan de G. C. E. van DAALEN Akademie. I Kapitein.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 118