11 (Besluit van den S. October 1S30, n°. 17.) Wy WILLEM, by de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Gezien de voordragt van den Directeur Generaal van Oorlog, van den 7den dezer, n°. 12. Hebben besloten en besluiten Art. 1. enz. Art. 5. Het Departement van Oorlog wordt gemag- tigd: a. Om de gebouwenbehoorende tot de Koninklijke militaire akademie ter beschikking te stellen van ge noemden Luitenant Generaal Gunkel en zulks voor de huisvesting der bezetting en het logement der officieren. b. Om de aspirantenwelke voor het aanstaand stu die-jaar benoemd zijn lot kadet bij gemelde Akademie, aan te schrijven niet op te komen alvorens nadere bevelen daartoe te hebben ontvangen. Art. 4. Het Departement van Oorlog wordt al verder gemagtigd om aan den Luitenant-Generaal Gunkel den last op te dragen 1°. Al de kadets der militaire Akademie welke in vacantie zijn aan te schrijven om tot nadere order niet op te komen met kennisgeving tevens aan die genen welke door hem geschikt worden geacht voor actieve militaire dienst dat zij zich bij hem kunnen aanmelden zullende over hen alsdan nader door het Departement van Oorlog naar gelang der omstandig heden worden beschikt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 43