L. M. van der Goes 43 Eerste Studiejaar. H. vak Assendelft de Coningh, J. A. W. D. van Hasselt W. F. Heshuisen A. Noltheniüs, H. L. de Wys. Ook in dit jaar (1836) betrokken de Kadetten der Genie, terzelfder plaatse als in het vorige, een kamp, van 12 Julij tot 18 September terwijl die voor den Water staat eenige belangrijke werken bezochten, en toen, op den 16. en 17. September de Kadetten Kool van der Hoeven van Dedem yan Sypestein en IIoltz- schue voor het Wapen der Genie en de Kadetten Mentz en de Quartel voor het vak van den Water staatte 'sGravenhage ten overstaan van de Alge- meene Directie der Genie en van den Heer Hoofd ingenieur van den Waterstaat Goudriaan waren geëxa mineerd was de voordragt dezer Kadetten tot Offi cieren-Ingenieurs en Beambten van den Waterstaat (wier aanstelling als zoodanig gevolgd is bij besl. van 3 Oct. 1836) de laatste handeling der te Medemblik gedetacheerde afdeeling van de Militaire Akademie. Reeds sedert eenigen tijd namelijk was de Rege ring ernstig hedacht geweestom de Militaire Akade mie welker werkzaamheden bij 's Konings besluit van 8 Oct. 1850 geschorst waren, weder in volle werking te brengen naar eenen, voor de behoeften der Noord-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 77