60 naar mate hem dit gepast zal voorkomen en eveneens de visch bij het middagmaal door vleeschspijzen te doen vervangen. HOOFDSTUK. Bepalingen ten aanzien van de vakken van ondenoys en van de oefeningen. Art. 22. De tableaux litt. C en D. bij Art. 146 van het regle ment gevoegdzullenwat de tijd en verdeeling be treft aan de onderscheidene wetenschappen te beste den door den Raad van Toezigt kunnen gewijzigd worden. 2° ONDERDEEL. Wiskundige wetenschappen. Art. 23. Het wiskundig onderwijs in art. 187 tot 161 des reglements omschreven zal in deszelfs geheelen om vang aan de Kadetten der Artillerie Genie en Water staat gegeven worden doch in de verdeeling der on derscheidene deelen van hetzelve over de verschilende jaren zoodanige veranderingen gebragt wordenals de Eerste Kommandantmet overleg van den Tweeden Kommandant, zal bepalen. Daarbij zal hij hoofdzakelijk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 92