¥6 Het water wercl daartoe door de vestinggracht en langs den molen geleid om tussclien de twee ronde torens weder in de Mark terug te keeren. De fraaie kamers boven in den molen waren een gelief koosd verblijf van Prins Maurits.1 Natuurlijk kan men een tuighuis aan deze ge bouwen toevoegen en het geheel nog aangevuld denken met een aantal wachthuizen en „sentinel- huiskens." Bij de verbouwingen in 1828 werden eindelijk ook de hoektoren van Jan van Polanen en de kapel van René weggebroken. Daarna zijn de uitstekende vleugels opgetrokken, gericht naar het Westen. Ook de tweede verdieping werd tot gebruik inge richt en het inwendige van het geheele gebouw zooveel gewijzigd, dat het geschikt werd tot de ontvangst van een aantal Cadetten, die er leeren zouden op welke wijze Vaderland en Koning het best kunnen gediend worden. J. M. v. H. Aanteekeningen. (1) Noormannen. Meermalen treffen wij in onze vader- landsche geschiedenis dezen naam aan, en we zouden bijna wenschen bekend te zijn met de oude taal, die in ons vader land gespoken werd, alleen om te kunnen nagaan, of die titel waarlijk de naam der bedoelde volkstammen was. Meer nog dan in de geschiedenis ontmoeten wij de benaming in den mond des volks,en geen wonder. Hoeveel waarheid ligt er in dat woord opgesloten, maar tevens hoeveel poëzie ligt er in verscholen. Zij; die mannen van het Noorden die indringers, welke het onrecht, hun daarginds aangedaan, 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 115