36 zich onder lien één bevindt, die een gruwelijk kabaal gaat maken? Is de surveillant in dien toestand, na herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben, gerechtigd van zijn wapen ,,het baren" gebruik te maken? Sommigen hebben gemeend, dat het in dezen plicht was van hen rapport te maken en ik sluit mij daarbij aan. Mijns inziens is liet niet verkeerd gehandeld, wanneer een surveillant op deze wijze den al te oproerige straft, altijd wanneer dit een jongere, of duidelijker iemand uit het lste of 2de studiejaar is. Wanneer zoo iemand niet genoeg zelfbeheersching heeft om zich in te toornen, omdat hij anders anderen onaangenaamheden be zorgt, dan is mijns inziens de cadet-sergeant niet verplicht zich van het rapport maken te ont houden. De populaire impopulariteiten hebben steeds met allen ijver tegen het rapport-maken gesproken op grond, dat het esprit de corps "O daardoor werd benadeeld. Maar ach, die drie woorden, die misschien eene zaak uitdrukken, zoo schoon, zoo heilig, dat men het haast niet waagt haar te behandelen, uit vrees haar te be- nadeelen, op de K. M. A. is hare beteekenis vrij wel tot nul gereduceerd. Het esprit de corps mag pro forma naar buiten blijven bestaan, ik zal steeds zelf daarvoor zorg dragen, maar haar binnen het gebouw te handhaven, terwijl men verdeeld is door allerlei kleine twisten, dit is iets, wat mijns inziens onmogelijk is. Ware het dat In het bizonder de hier uitgedrukte opiniën omtrent het „esprit de corps" worden door de Redactie niet onder schreven. De Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 138