103 tafel gebracht, terwijl allen daarna weer in de studie verdiept geraken en te half vijf uren het middagmaal gebruiken. Daarna zien wij ze op de amusementszaal terug. Wees maar een oogen- blik stil, loop de zaal maar eens een paar keer op en neer, en weldra zult ge hooren wat de geliefkoosde cadettenuitdrukkingen zijn. ,,Pot, pot," begint het al aan de rechterzijde van de zaal, en weldra komen verschillende biljarthel den opdagen, die bij dat edel spel hun geluk beproeven; anderen nemen een tafeltje en vier stoelen in beslag, om een partijtje te maken, ter wijl ,,de baren" aan de lange tafels op de banken gaan zitten, om zich met een of ander spel te amuseeren, in de hoop niet door een oudje" ge roepen te worden. Muziek," roept er een, en dadelijk wordt een muziekliefhebber opgezocht om de „lui" te amuseeren, en vroolijke strijk-, blaas- of pianotonen vormen voor bijna eiken cadet een groot genot.. Het instrumentale wordt in den regel begeleid door het vocale, en ook nu klinken weer de stemmen ,,Du bist verrückt mein Kind, ,,Du muszt nacli Berlin," en nauwelijks is het eene lied geëindigd, of liet ,,nog een moppie", uit de zaal, getuigt van zange rige opgewektheid. Wat ben jij toch een onmogelijke" kerel, dat je nu weer zit te maffen",,Ik heb niets mijn draai" van avond, ik ben zoo „katterig" dat ik straks maar naar den „stal" zal gaan; ik kan toch van avond niet „vossen"Neen, ik

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 197