Zoo zijn we genaderd aan den tweeden dag der feesten, den dag, die voor liet cadettencorps in meer dan een opzicht zooal niet de aangenaamste, dan toch zeker de gewichtigste was. Was ons op de beide vorige dagen de zeldzame eer te beurt gevallen, door Z. k. H. den Prins veld maarschalk geïnspecteerd en toegesproken te wor den, waren we in de gelegenheid gesteld in korte trekken de geschiedenis der Academie te ver nemen en eene welverdiende hulde te hooren toebrengen aan de bekwaamste mannen, die aan de Academie zijn werkzaam geweest, waren we zoo gelukkig de heerlijke tonen der feestcantate te hooren, door den heer A. E. von Brücken Fock voor deze gelegenheid gecomponeerd, dit alles mag ons niet den dag van 24 September doen geringschatten. Op dien dag toch werd aan de Academie aan geboden een gedenkteeken aan het vijftigjarig feest dier inrichting door de burgerij als een blijk van hulde en van waardeering voor de vele voor- deelen, die zij van onze Academie trekt. Dit beeld, voorstellende de Nederlandsche maagd, houdende in hare rechterhand de Nederlandsche vlag en kronende met de linkerhand de Acade mie, zal ons een bewijs zijn, dat de burgers van Breda erkentelijk zijn voor de weldaden, die de Academie haar bewijst. Het zal den band, die onze inrichting aan Breda verbindt, nog nauwer toehalen en we hopen dat het ook van de zijde der cadetten eene opwekking moge zijn om de burgerij te beschouwen als vrienden, als broe- I.XXXV

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1879 | | pagina 89