CLXXVII slag werd toegebracht. Den 13den Januari ontviel ons door overlijden de zoo zeer geachte bibliothecaris J. P. J. W. Korndörfïer. Bij de begrafenis op den 17den Januari werd het Cadettenkorps vertegenwoordigd door een deputatie van 12 Cadetten (4 uit elk studiejaar). De maand Februari verscheen de maand van car naval. In het begin dezer maand bereikte ons nog het heugelijke bericht, d.at de Majoor P. C. de Wilde, Eerste-Oiïicier aan de K. M. A., bevorderd was tot Luitenant-Kolonel. Den 20sten Februari brak dan het lang verbeide carnavalsfeest aan. Wij kregen eene bijzondere ver gunning tot uitgaan, zoodat we niet behoefden achter te blijven bij het zoo echt vroolijk feestvierende Breda. Den 24sten van deze maand werd door den Gouver neur voor het front der Cadetten-compagnieën de gesp Atjeh 18731896" uitgereikt aan den Eerste Luite nant S. C. Miiller. Februari verliep en maakte plaats voor de maand Maart, met hare buien en haar guur weder. De hoogst onaangename weersgesteldheid liet dan ook niet na hare uitwerking te doen gelden op den ge zondheidstoestandreeds in het begin van Maart be vonden zich dagelijks 20 a 30 verpleegden in de zieken zaal, een sinds langen tijd ongekend groot aantal. Het was omstreeks dezen tijddat er een aanvang gemaakt werd met de door ons op grooten prijs ge stelde gecombineerde velddienstoefeningen. Op den 8sten Maart werd ons de order voorgelezen waarbij de Heer J. D. B. Ophorst werd benoemd tot bibliothecaris der K. M. A. 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 183