CLXXIX telg van dat roemrijke huis den troon van Nederland zou bestijgen. Met toestemming van den Gouverneur zou door de Cadetten een lindeboom worden geplant op bet terrein der K. M. A., ter herinnering aan dit heugelijke feit. Op Dinsdag 19 April dan eindigden de lessen 's middags om half vier. Om half vijf stond het geheele korps gewapend en in groot tenue op het voorplein der Academie aangetreden. Behalve de officieren en burgerbeambten waren verscheidene ge- noodigden aanwezig. Weldra verscheen de Gouverneur, waarna het korps aan Zijn Hoogedelgestrenge gepresen teerd en vervolgens om den reeds te voren gegraven kuil werd opgesteld. Het harmonie-orkest hief het Wien Neerlands Bloed aan en daarna nam de Gouverneur het woord. De woordentoen door den Kolonel ge sproken, zijn in haar geheel opgenomen in een der stukken van het mengelwerk. Van elk studiejaar werden de oudste twee Cadetten verzocht den boom te planten. Dit geschiedde onder de tonen van het geliefde Wilhelmus. Na deze plechtigheid nam de Gouverneur andermaal het woord en wees in korte trekken op de geschiedenis van het oude kasteel van Breda. De Kolonel herdacht het bezoek door Hare Majesteit en Hare Koninklijke Moeder, zoowel aan de Academie als aan de Cadetten- School gebracht. Thans was dat ongeveer 3^2 jaar geledenen gedurende het defileeren door de Cadetten had Ilare Majesteit Koningin Wilhelmina ongeveer op dezelfde plaats gestaanwaar nu de linde was geplant. Aan het einde zijner indrukwekkende toespraak

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 185