CLXXXIIL een einde aan het werkzaam leven van onzen Gouver neur, en rukte hem weg uit de omgeving, waarin hij tal van jaren zijne beste krachten aan deze inrichting gewijd had. Als Gouverneur trad nu op de Kolonel der Infanterie J. T. T. C. van Dam van Isselt. Gedurende de detacheering bereikte ons het bericht, dat de leeraar W. G. Koomans den 31 sten Augustus aan zijn' werkkring was ontvallen. In hem verloor de Academie eveneens een verdienstelijk manvoorzeker betreurd door iedereen, die hem van nabij kende. Ook uitwendige veranderingen waren geschied. Om de Wilhelmina-linde was een rondloopende bank aan gebracht, en achter het hoofdgebouw, waar zich tot nu toe een armoedig houten huisje bevond, dat slechts in den examentijd als «vosplaats" dienst deed, was de oude kegelbaan wêer in haar eer hersteld. Op 14 October werd aan 15 Cadetten van het oudste jaar toegestaangebruik te maken van de uitnoodiging om het bal van de Vereeniging «Jacob van Lennep" bij te wonen. Den lsten November werd ons bij order voorgelezen dat de Luitenant-Kolonel P. C. de Wilde, Eerste Officier bij de Academie, onder eervolle ontheffing uit deze betrekking, benoemd was tot Commandant van het Korps Pantserfort-Artillerie. Wij voelen ons gedrongen uit naam van het geheele korps, den vertrekkenden Chef onzen eerbiedigen en warmen dank te brengen voor hetgeen hij in de jarengedurende welke hij aan de K. M.A. verbonden was, voor ons heeft willen zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 189