CLXXXVII om hunne beste krachten in te spannen in het belang van den bloei van de Koninklijke instelling, die op de toekomst van ons leger, van geheel ons krijgswezeneen onberekenbaar grooten invloed heeft. Hij herinnerde den cadetten, hoe aan sommigen hunner het groote voorrecht ten deel was gevallen beschermend den arm uit te strekken tot afbake ning van het pad, dat te Amsterdam de Koningin zou voeren van Haar paleis naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hij hield zich overtuigddat allen dien dag in hun gemoed aan die plechtigheid hadden deelgenomen. Door hun leeftijd zouden, naar spreker hoopte, de meesten hunner eenmaal het zilveren feest van dien onvergetelijken dag herdenken. En slechts weinige jaren later zou hun dan bovendien het voorrecht ten deel vallen deel te nemen aan het eeuwfeest der Militaire Academie. Spreker hooptdat wanneer alsdan door hen die zich nu hier voor eene eervolle loopbaan voorbereiden, de blik wordt gericht naar den weg, thans nog in de toekomst verborgenzij met rechtmatige zelfvoldoening mogen terugzien op de levensbaandat zij dan naar waarheid zullen mogen getuigen, dat van allen de bekwaamheid, de trouwe, kloeke plichtsvervulling, de energie, enwaar het gevaar dreigdede heldengeest wel onzichtbaar, maar daarom slechts te machtiger, den arm hadden uitgestrekt tot bescherming der levensbaan onzer dierbare Vorstin.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 193