CXCI11 uitmuntend gegrimeerdzat te paard en was omgeven door vertegenwoordigers van zee- en landmacht. De verschillende uniformengedragen door de cadetten van het jaar 1828 tot op heden en die der adelborsten tot zoolang deze de lessen aan de Academie hebben gevolgd, waren te zien. Voor hetgeen niet tot den tegenwoordigen tijd behoort, had de firma Mouwen en Zn., Lange Brugstraat, gezorgd. Door dit te zeggen, weet men zeker, dat alles historisch trouw geweest is. De grime was geschied door den kapper Veerman alhier, terwijl de costumes geleverd waren door de firma Mulder te Utrecht. Het jaar 1828 werd voorgesteld door de cadetten J. G. A. Bannink en F. Brans, 1841 door den cadet F. G. Steenberghe voor de Landmacht en H. Jespers voor de Marine, 1857 door den cadet G. A. Massink, 1862 door den cadet I. E. Stok en 18621877 door den cadet Tielenius Kruijthoff; ook de overige uniformen van het Leger waren getrouw weergegeven, terwijl twee bazuinblazers, aan eiken kant éénin een keurig costuumde zinnebeeldige voorstelling der hulde voltooiden. Artistiek gegroepeerd en in effectvol licht opge steld was dit nummer een waardig slot aan een mooi programma. Bij open gordijn speelde de muziek het «Wil helmus" oude toonzetting, het publiek stond op en een langdurig gejuich bewees, dat men onder den indruk was van deze werkelijk prachtige

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 199