j3lJ HET jPORTRET. Het leven voert ons mede, ons dwingend vooruit te zien in de toekomst waarheen het ons leiden zal. Het gunt ons bijna geen tijd om stil te staan, en om te zien op den afgelegden weg. En ook het tintelend bloed van jeugd en kracht drijft ons voort, achter, naast of voorbij anderen. Maar soms is het voor elk onzer of er een windstilte is ingetreden en er een oogenblik van rust is gekomen we zien om ons heen en de blik dwaalt af naar den weg, die achter ons ligt; dat is het oogenblik waarop de herinnering ons oog richt op de bladen van ons levensboek, dat ze voor ons openslaat. Zoo zullen wijals we dezen Almanak later ter hand nemenen een oogenblik bij de beeltenis verwijlen welke hij bevat, terugdenken aan den tijd, welken wij doorbrachten op de Academieen aan den mandien wij daar eerbiedigden en hoogachtten als onzen Gouverneur. Het is onze bedoeling in de volgende regelen aan het Cadettenkorps een zoo getrouw mogelijk beeld te geven van de militaire loopbaan van zijnte vroeg ont-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 205