A slapen Chef, en waar ons hierbij geen oordeel past, mogen hoogachting en eerbied voor zulk een werkzaam leven het woord voeren. Christiaan Leendert van Pesch werd den 18den Februari 1841 geboren. Reeds op vijftienjarigen leef tijd, den 5den September 1856 kwam hij op de Militaire Academie als Cadet der Artillerie hier te lande, en vier jaren later in dien tijd moest men vier studiejaren doorloopen volgde zijn aanstelling als Tweede- Luitenant bij het 3de Regiment Vesting-Artillerie. In dien rang werd hij gedetacheerd bij de Pyrotechnische School, alwaar hij in 1863 tot Eerste-Luitenant werd bevorderd. Van de Pyrotechnische School werd hij gedetacheerd bij den Geweerwinkel te Delften na aldaar een drietal jaren vertoefd te hebbenwerd hij in 1867 overgeplaatst bij den Staf van het Wapen, teneinde bij de Inspectie der draagbare wapenen werk zaam te zijn, om in 1869 naar het 2de Regiment Vesting-Artillerie over te gaan. Gelijktijdig echter werd hij voorloopig werkzaam gesteld bij de Koninlijke Militaire Academie. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot Adjudant van den toenmaligen Gouverneur, en, in verband daarmedeovergeplaatst bij den Staf der Artillerie. In 1873 tot Kapitein bevorderd, bleef hij nog veer tien achtereenvolgende jaren hier werkzaam waarvan vijf als leeraar en negen jaar als hoofd van onderwijs voor de artilleriewetenschap en de oefeningen der artil lerie, waarna hij in 1887 de Koninklijke Militaire

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 206