25 Dan verschijnt de Koninklijke stoet weer. In dezelfde volgorde als daar straks trekt hij voorbij. En weer die ontroering als Zij nadert, weèr het gemoed overstelpt met gevoelens van eerbied en ontzag, van geestdrift en liefde, gehechtheid en trouw. Gegroetgegroet 0 Koningindriemaal heil zij U Nederlands Vorstinne; moge de duizendvoudige jubel zijn als eene smeekbede, grootsch en indrukwekkend, voor geluk en zegen op Uw verder levenspad. Langzaam verdwijnt de stoet weèr in het Paleis; een oogenblik van herademing na de aandoening van daareven. Daar vertoonen zich twee herauten op het balkon van het Paleis en kondigen met bazuingeschal de komst van Hare Majesteit aan. En weldra, onder den daverenden jubel van het volk en de troepen, verschijnt Zij op het balkon; lang, heel lang duurt dat juichen en jubelen, wegdeinend in de verte, maar telkens opnieuw aan- golvend, dan van deze, dan van gene zijde, totdat de Koninklijke gestalte weêr verdwijnt. Maar neen, nog is het juichen en jubelen niet geëindigd, en opnieuw, nog dringender dan te voren, verheft zich de stem van de duizenden, die,hier tegenwoordig zijn, totdat nogmaals de Koningin verschijnt, om die geestdriftige hulde, die is als een eed van houw en trouw, in ontvangst te nemen. Zoo waren die onvergetelijke oogenblikken voorhij. Maar het onschatbare, dat wij ervan behielden, is de heerlijke herinnering, die onverzwakt levendig zal blijven tot aan onzen dood toe. G. II. Roermond, 28 September 1898.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 227