27 Rei vaii krijgslieden Door verraad is de bond ons verbroken Rust u ten strijd voor gestorvene vree, Treft den beleediger, smaad moet gewroken, Trekt het grimmende zwaard uit de schee. Sterk is de wapenstoet, Wild is ons krijgerbloed Fel is de oorlogsgloed Wrake is zoet. Op voor Widubald! Ilallo! Ilalloho Als onze speren de borsten doorboren En als ons zwaard 's vijands krachten vernielt, Doet ons gejuich den stervenskreet smoren, Juichen, die vallen, door zege bezield. Sterk is de wapenstoet, Wild is ons krijgerbloed, Fel is de oorlogsgloed Wrake is zoet. Op voor Widubald! Hallo! Halloho! Rei van maagden: Angstig zich zinnende, Teeder beminnende, Wacht den verwinnende Vrouwe en bruid.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 229