42 natuurlijk gevolg van den omgang met meerdere kameraden, onder welke er waren, die meer in 't bijzonder de sympathie van één der vrienden tot zich trokken. Eindelijk ging elk zijn eigen weg, den ander nog met eene zekere welwillendheid herdenkende, waaruit nu en dan nog de oude vriendschap sprak. liet was in die dagen al niet rustig meer op de grenzen van Macedonië en Thessalië. Creta rees als een dreigende wolk aan den vredehemel van het Oosten. Kort voor het uitbreken van den oorlog hadden op de grenzen verwikkelingen en wederzijdsche stroop tochten plaats. Ook de onderhoorigen van Ulato's vader namen daaraan deel en zelfs de zoon, eenige dagen met verlof in zijne geboorteplaats vertoevende, ten einde afscheid van de zijnen te nemen, werd van medeplichtigheid beschuldigd. De Regeering lietzonder vorm van proces, de schuldigen straffen en Ulato ont slaan, hopende op deze wijze het dreigend oorlogs gevaar nog te keeren. Het was echter te laat, de oorlog brak uit en Ulato, verbitterd als hij was, vluchtte naar den vijand De Grieken, hoopvol den oorlog begonnen, werden voet voor voet teruggedreven. In de lachende bergen van het Noorden woedde de geesel van den oorlog. Lang verkropte nijd en godsdiensthaat maakten de geliefde landstreek tot een woestenij waar dood en verderf den scepter zwaaiden. Misnoegd en moreel geknakt, sloot het Grieksche leger zich in zijne stellingen opdoor Edhem Pacha op den voet gevolgd. Op den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 244