45 bieden. Maar al slaat hij zich op den nauwen bergweg door den vijand heendan nog kan één noodlottig schot tal van vijandelijke patrouilles doen naderen, die hem onherroepelijk den weg zullen afsnijden. Diep op 's vijands rechterflank doorgedrongen zijnde, is ontsnapping dan niet meer mogelijk! Hij moet het voordeel van zijne betrekkelijke sterkte en snelheid prijs geven, afstijgen, zich dekken en lijdelijk afwachten; het minste geluid zal zijn zending doen mislukken. Op zijn wenk dringen allen snel van den weg het hout inelk zijner manschappen staat daar als een steenen beeldde paaiden drukken angstig de hoofden tegen hen aanals waren ze bewust van het kritieke van het oogenblik. liet gerucht nadert meer en meer; bij het zwakke maanlicht onderscheidt Tarkla vier Turksche cavaleristen die zich blijkbaar hier veilig wanen en onbekommerd den weg naar hun bivak vervolgen Zij zijn nu vlak bijdaar trapt het paard van Tarkla op een afgevallen tak met vaste hand omknelt ieder het zwaard, de ontdek king móet volgen, doch de Turken rijden, op gedempten toon sprekend, voorbij. Ieder ademt vrijer. Het lot heeft nu eenmaal bestierd, dat deze tocht zonder bloedvergieten zal afloopen. Tarkla begeeft zich met de manschappen naar het verzamelpunt, waar hij zijn onderofficier zal afwachten Een eindelooze tijd, dan verschijnen ze, de getrouwen. Twee man geleiden de vier paarden de andere twee dragen een bewusteloozen gewonde. Als deze op het mos is uitgestrektherkent Tarkla in de blcekeverwrongen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 247