51 Van ganscher harte liopen wij ten minste, dat liet examen bij allen van zoodanigen aard moge zijn, dat men hen dezen grooten en grootschen sprong waardig keure; en hoe 'tons dan ook spijten moge, hunne namen uit het Jaarboekje der Militaire Akademie te zien verdwijnen, wij troosten ons met het denkbeeld, dat zij in dat van het Neêrlandsche leger met nieuwen glans te voorschijn komen. Tot dien glans wordt echter meer vereischt dan een luisterrijk examenmeer dan eene bloote aanstelling tot 2d0" Luitenant, meer dan een naauw sluitende, juist passende uniform, meer dan een sierlijke veer op den kranig gedragen hoed. Het moge zonderling klinken, de handelwijs van enkele wijnkoopers moge het zelfs luide en krachtig tegenspreken, toch zijn wij nog onnoozel en naïf genoeg te beweren, dat men uit eene vol water getapte champagne-flesch al wordt zij nog zoo zorgvuldig gekurkt, verzegeld, met ijzerdraad voorziengebeften in gezelschap van echten champagne gekelderdnooit iets anders dan water schenken zal. Maak hieruit geen valsche gevolg trekking, hooggeachte lezer; beschuldig mij niet, van den tot Officier bevorderden Kadet bij eene vol water getapte champagne-flesch te vergelijkende hemel be ware mij voor zoo'n ongelukik heb zelf meêge- vuld, ik heb ook het mijne door den trechter laten loopenen stel te veel belang in het Neêrlandsche leger, om dit met eene zoo schandelijke wijnkoopers- praktijk te bedotten. Vol getapt is hij echter, en met goeden wijn ook, daar sta ik u borg voor; vier jaar

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 253