59 Komverliezen wij geen tijd meeronze oogen- blikken zijn kostbaar, spoeden wij ons naar den Onder-adjudant, want straks blaast hij ook zijn licht uit «Adjudant, laat eens dadelijk alarm slaan." Zie zoo, het bevel is gegeven; was het wezentlijk om eene ernstige oorzaak, dan zouden wij ons niet zoo lang in onze bespiegelingen verdiept hebbendoch 't is nu slechts om u den geregelden gang van onze krijgs-machine te doen zien. Kom nu maar op de plaats de uitwerking van het bevel afwachten. Ge ziet, die volgt bliksemsnel, want naauw is het bevel er uit, of de Adjudant is bij den kommandant der politie-wacht, deze heeft dadelijk zijn slaperigen tam boer van de brits getrokkende trom staat gereed daar roffelt hij al. Rrrrrrrrrrr! crescendo en dimi nuendo; de toonen zijner trom verraden reeds ten duidelijkste, dat er onraad is. Roef! daar smijt de Sergeant-majoor zijne verantwoording in den hoekhij neemt afscheid van de administratie, en tot onze vreugd, tot beschaming van 'tgeen we zoo even van hem zeiden, hij is door den invloed der trom aan stonds geheel soldaat; in één omzien is hij gekleed en gewapend. Kijk, daar staat hij al met de kaars in de hand en helpt de kamerwachts, die haastig in hun onderbroek komen aansnellen 0111 hunne lichten aan te stekenaanstonds zendt hij de Korporaals als ijlboden uit om de Officieren te waarschuwenhij vliegt kamer in, kamer uit; hij zorgt, dat de Sergeanten in de weer zijn om alles tot spoed aan te zettenhij wildat de kompagnie aangetreden sta

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 261