62 zamen geest van orde gewend was, welke hier het eenige redmiddel voor 't geslagen legerkorps is? In tijd van oorlog gaat er bij den krijgshaftigsten troep nog 30 pet van zijnen geest van orde verloren, en indien ge bedenkt hoe veel er toch nog over moet blijven, om dien troep aan zijne bestemming te laten voldoendan kunt ge zoo wat beseffenhoe veel er in tijd van vrede van dat krijgers-element aangekweekt moet worden. Denk nu nimmer meer: »jabij zulke groole zaken is orde noodzakelijk, maar bij sommige kleinigheden kon men haar missen, of er een beetje van laten glippen." Gij hebt dan zeker nooit over 's menschen tweede natuur, de gewoonte, nagedacht; neen, indien gij de orde niet als beginsel van alle militaire handelingen huldigt, zult ge nooit goede sol daten vormen; ge zult zelfs het goede, door andere Officieren gesticht, bederven en verknoeijen. Wees dan nóg zoo knap, wees doorkneed in de wiskunde, wees historicus tot in uw ruggemerg, wees taalkenner geograaphtakticus, teekenaar, ingenieur; kortom wees een Piet zonder weerga in alles wat u op de Akademie onderwezen is; soldaat zijt ge niet, sol daat wordt ge nimmer, en 'tis zonde en jammer, dat uwe kunde door het gemis van die ééne eigenschap voor onzen stand verloren gaat, en geheel nutteloos wordt. Doch vervolgen wij ons doel, want orde alléén vormt den soldaat niet; anders zouden de looden soldaatjes van mijn kleinen jongen (wanneer ze namelijk door de meid opgeredderd zijn, want hij bergt ze

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 264