66 deren wezendaarom moet hij zijne bevelen met klem en nadruk geven. Het verdriet ons wel eens, wanneer bij uitzondering een Kadet als instructeur in de pelotons-school flaauw en slaperig vóór zijn peloton staat, zwak kommandeert en slecht toeziet of zijne kommando's goed uitgevoerd wordenof wel op Jan-salietoon de feilen verbetert. Wanneer hij dit als Officier doet, en dit zal hij doen indien hij 't als Kadet niet beter leert, schiet hij te kort in zijne verpligtingenook hier hoort klem en nadruk, vuur en ijver, geestdrift zelfs voor eene instructie, welke hem kleingeestig moge toeschijnen, maar welke voor de degelijke opleiding des soldaten van het grootste helang is. De geoefendheid des soldaten in de pelotons school de nauwkeurigheid en éénheid waarmee hij hier de handgrepen en bewegingen uitvoert, hebben nog nooit eenen veldslag doen winnen, dat is waar; maar die nauwkeurigheidstiptheid en éénheid worden aldus zoetjes aan de grondstoffen van des soldaten karakter: zij geven hem eene fiere en achting gebie dende houding, vertrouwen op zijn wapen, zucht tot orde; en daarom kweeken zij in de militaire opvoeding werkelijk eenen goeden geest, daarom sticht de Officier, die hierbij laauwheid en onverschilligheid toelaat, een groot kwaad. Ook hier geldt hetzelfde, wat wij straks omtrent de orde zeiden: krijgstucht, stiptheid, nauwgezetheid in de uitoefening, klem en nadruk in 't bevelenmoeten zoo wel in de kleinste dienstverrichtingen als in de grootste aangekweekt en tot een tweede natuur gemaakt wordenof het leger

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 268