79 Bestuur. Aan 't hoofd van het Gouvernement staat een Gou verneur aan wien is toegevoegd een Resident, die met de leefwijze in 't algemeen en met de wetenschap in 't bijzonder is belast. Hij heeft onder zich zeven adsistent-residentenwier gebied weer verdeeld wordt over een groot aantal lagere ambtenaren. Zij worden gedeeltelijk bijgestaan door verschillende posthouders in de negeriën om de hoofdstad gelegen. Het bestuur is op ongeveer dezelfde wijze ingericht, als wij elders reeds bij de vorige Nederlandsche kolo niën beschreven. Ook hier is het bestuur door middel van eigen hoofden doorgevoerd; het onderscheidings- teeken dier hoofden bestaat uit een gouden of zilveren kroon. Steden. Op het schiereiland bevinden zich verscheidene ge huchten, die echter van weinig belang zijn. Van meer beteekenis echter is de hoofdstad Kila- cadmon"de zetel van het bestuur, zeer fraai in het midden van het schiereiland gelegen. Een groot aantal historische herinneringen zijn aan hare muren verbonden. Men schat hare stichting op 1000 jaar vóór Christus; de grondlegger der stad wEnricus" wordt op afgodische wijze vereerd. De straten zijn recht en vol beweging, een levendige ruilhandel met het vasteland vindt er plaats. Voor de veiligheid der bevolking is gezorgd door een uitstekend

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 281